Informacja w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kwestura | Informacje różne

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (50% KUP) dla m.in. nauczycieli akademickich prowadzących działalność dydaktyczną, obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r., oraz zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 20-2017/2018 z dnia 18 grudnia 2017 r. (zmienioną przez Uchwałę Senatu nr 39-2017/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.) Kwestura informuje, iż udzielać będzie pisemnych informacji na temat wysokości kosztów uzyskania przychodów liczonych, jako 50% KUP, za okresy, w których pracownik miał ustalone zwykłe koszty pracownicze od wynagrodzenia otrzymanego w 2018 r.

W celu otrzymania powyższych informacji w terminie do 31.12.2018 r. nauczyciel akademicki powinien złożyć do Działu Płac i Stypendiów w Kwesturze, wniosek o przygotowanie wyliczeń, ze wskazaniem okresów, za które chce mieć policzone 50% koszty uzyskania przychodów, (wzór wniosku w załączeniu).
Informacja ta zostanie przekazana łącznie z rozliczeniem podatkowym PIT-11 i na jej podstawie będzie możliwe wykazanie 50% KUP w PIT-37 również za te okresy 2018 r. kiedy do wynagrodzenia pracownika zastosowano zwykłe koszty pracownicze.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Senatu SGGW nr 21- 2018/2019 jeśli pracownik będący nauczycielem akademickim nie wyraża woli korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od stycznia 2019 r. jest zobowiązany złożyć pisemną informację w tym zakresie do Działu Płac i Stypendiów Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2018 r.

Jednocześnie Kwestura przypomina, iż w związku ze zbliżającym się końcem roku 2018 koniecznie jest terminowe dostarczenie:
- dokumentów dotyczących rozliczenia zaliczek do dnia 05.12.2018,
- dokumentów dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych odbytych w 2018 roku w nieprzekraczającym terminie do 11 stycznia 2019 roku,
- faktur, rachunków lub innych dokumentów kosztowych dotyczących 2018 roku do dnia 11 stycznia 2019 roku.

Wniosek do pobrania