adiunkt - mechanika materiałów

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
Katedra Inżynierii Budowlanej
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: budownictwo
zakres: mechanika materiałów

DATA OGŁOSZENIA: 12.03.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.03.2018 r.
LINK DO STRONY: www.wbis.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie matematyczne w mechanice i w budownictwie, matematyka techniczna, termo-mechanika kompozytów periodycznych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagane kwalifikacje:
• stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo,
• minimum 5 publikacji w zakresie budownictwa i modelowania matematycznego w budownictwie,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych (szczególnie wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej w dużych grupach ćwiczeniowych),
• wskazana umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem kongresowym,
• znajomość programów komputerowych Mathematica lub Matlab,
• umiejętność pracy w zespole i pełna dyspozycyjność w ciągu tygodnia.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust.5 Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. oraz w Statucie Uczelni.

Osoby zainteresowane winny złożyć u Sekretarza Rady Wydziału, bud. 33 pok. 151, w terminie do dnia 26.03.2018 r. następujące dokumenty:
- podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,
- kwestionariusz osobowy /wg druku SGGW/,
- oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- życiorys zawodowy,
- poświadczony odpis dyplomu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
- wykaz prac publikowanych lub przyjętych do druku,
- pozytywna opinia Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych lub dla osób spoza Uczelni pozytywna ocena Komisji ds. Nauki za referat wygłoszony do dnia 23.03.2018 r. na seminarium wydziałowym.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 27.03.2018 r.
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Inżynierii Budowlanej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 51 00.
Druki oświadczeń i kwestionariusza osobowego można uzyskać u Sekretarza Rady Wydziału BiIŚ – e-mail: urszula_gudanowska@sggw.pl

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.