adiunkta naukowo-dydaktyczny - botanika

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Rolnictwa i Biologii, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Katedra Botaniki
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt z hab.
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne: biologia, botanika

DATA OGŁOSZENIA: 12.03. 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.04. 2018
LINK DO STRONY: w kategorii „Oferty pracy”

SŁOWA KLUCZOWE: botanika, biologia komórki roślinnej, biologia molekularna, genetyka populacji, ekologia, fitosocjologia.

Dodatkowe informacje:
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Botaniki Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zatrudni specjalistę o wysokich kwalifikacjach na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego (lub profesora nadzwyczajnego). Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych, dyscyplina biologia, ekologia lub ochrona środowiska, z zakresu klasycznej botaniki lub biologii molekularnej oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Do obowiązków aplikanta będzie należało podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych badań, udział w programach badawczych realizowanych w Katedrze oraz przygotowywanie własnych wniosków o finansowanie projektów badawczych. Od kandydata/kandydatki oczekuje się wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko rozumianej botaniki.

Wymagania i kwalifikacje:
• Stopień naukowy doktora habilitowanego - dyscyplina biologia, ekologia lub ochrona środowiska.
• Dorobek naukowy z zakresu prowadzonych badań w postaci publikacji opublikowanych w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego aktualnej w roku 2018.
• Zdolność samodzielnego poprowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wybranych zagadnień botaniki od semestru zimowego roku akademickiego 2018/19.
• Umiejętność przekazywania wiedzy, komunikatywność i zdolności organizacyjne.
• Doświadczenie praktyczne w prowadzeniu badań z wykorzystaniem różnych technik badawczych.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.
• Biegła obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office.
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe lub udział w grantach badawczych, a także nagrody za osiągnięcia badawcze.
• Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.
• Kandydat(ka) powinien wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespole i z zespołami krajowymi i międzynarodowymi oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony.
• Kandydat(ka) ubiegając(y/a) się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi określone w art. 118 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, ze zm.), art. 1 pkt 9.1 ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455) oraz w Statucie Uczelni (zał. 6 pkt. 9).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 0/13 następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW,
- życiorys,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
- wykaz wszystkich publikacji naukowych,
- płytę CD z kopiami (w formacie PDF) publikacji opublikowanych i przyjętych do publikacji (wymagane potwierdzenie akceptacji przez redakcję) z czasopism, które nie posiadają wolnego dostępu online.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
- kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 kwiecień 2018.

II. FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW)
Faculty of Agriculture and Biology, Department of Botany,
Nowoursynowska 159, 02-787 Warsaw, Poland.
CITY: Warsaw
POSITION: Assistant Professor (Adiunkt)
DISCIPLINE: Plant biology: botany.
POSTED 12.03. 2018.
EXPIRES 16.04. 2018.
WEBSITE : category „Oferty pracy”
KEY WORDS botany, cell biology, molecular biology, population genetics, ecology, phytosociology.

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Department of Botany is looking for candidates holding habilitation degree in biological sciences (biology, ecology, or environment protection). Candidates should have a record of publications indexed in JCR, good knowledge of English language, and be experienced researchers. It is expected that he/she will be able to conduct lectures on selected topics of botany since the winter semester of the academic year 2018/19. The duties of successful applicant will include improving professional qualifications in his/her scientific discipline, participation in the research programs carried out in the Department as well as preparation of Polish and European research grant applications.

Necessary qualifications and abilities:
• PhD and habilitation in biological sciences (preferred botany, cell biology, molecular biology, ecology or environment protection).
• Experience in research.
• Scientific achievements documented with a record of scientific articles in journals listed on the List A of the Ministry of Science and Higher Education valid in 2018.
• The candidate should have predispositions and outstanding potential for teaching.
• He/she will have to carry on classes on botany since the winter semester of the academic year 2018/9.
• Practical experiences in research.
• Good knowledge of English.
• Good interpersonal skills and high abilities to organise working time.
• Proficiency in using PC (MS Office programmes are preferred).
• Successful applications for research grants or participation in them as well as scientific awards will be appreciated.
• The successful candidate should be eager and willing to: work in the challenging scientific environment; co-operate inside a research group as well as with Polish and international research groups; apply for Polish and European research grants.
• Candidate for the position should meet the requirements of Art. 118 of the Act of 27th July 2005 Law on Higher Education (OJ No. 164, pos. 1365, as amended.), added Art. 1 §9.1) of the Act dated on 18th March 2011 - Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos. 455), and the Statute of the WULS-SGGW (App. 6 point 9).

Those joining the contest should provide to the Dean’s Office of the Faculty of Biology and Agriculture of the Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), Nowoursynowska 159, building 37, room 0/13, 02-776 Warsaw, Poland, following documents:
• an application for employment sent to the Rector of WULS-SGGW,
• Curriculum Vitae,
• a copy of PhD diploma,
• candidate's statement (on a special form) that he/she meets the requirements of Art. 109, §1 that WULS-SGGW will be his main place of work as defined in the Act (available in Personal Affairs Office),
• a list of papers published (PDFs on CD if not available online) and accepted for publication (editorial certificate required).

Persons not employed at WULS-SGGW should provide also:
• personal questionnaire form with two pictures,
• a work certificate or a certificate of employment,
• feedback from the last job.

Decision deadline – 20th April 2018.