Adiunkt naukowo-dydaktyczny - Biochemia

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Rolnictwa i Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: biochemia,

DATA OGŁOSZENIA: 12.03.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.04.2018

LINK DO STRONY: http://agrobiol.sggw.waw.pl/biochemia/
SŁOWA KLUCZOWE: biochemia, enzymologia, biologia molekularna, ekotoksykologia, immunologia, fitoremediacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Biochemii - Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych oraz odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR.
Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało prowadzenie badań naukowych, pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie wykładów, zajęć fakultatywnych, seminariów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW.
Dodatkową zaletą kandydata/kandydatki będzie doświadczenia w prowadzeniu wykładów lub ćwiczeń z przedmiotów: enzymologia, biochemia lub biologia molekularna.
Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym oraz odbyte staże w Polsce lub/i za granicą liczba publikacji, liczba cytatów wg WoS.

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien/powinna charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:
• Umiejętnością pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
• Znajomością języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie
• Biegłą obsługą komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
Językiem wykładowym będzie język polski.

Oferujemy:
• Podjęcie pracy w terminie nie późniejszym niż 01.10.2018 na czas określony w jednostce z kategorii A,
• Współpracę z młodym zespołem, w Katedrze Biochemii o wieloletniej tradycji,
• Możliwość uczestniczenia w realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii lub kontynuację dotychczasowych badań kandydata/-tki,
• Opiekę nad doktorantem w ramach studium doktoranckiego organizowanego przez Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
• Mieszkanie służbowe

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:
• podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktora habilitowanego,
• wykaz opublikowanych prac,
• ocenę komisji wydziałowej po przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych lub wygłoszonym referacie monotematycznym,
• oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),

Ponadto osoby spoza uczelni:
• kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,
• świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
• ocenę komisji wydziałowej po wygłoszonym referacie monotematycznym,
• opinia z ostatniego miejsca pracy,
• ocenę komisji konkursowej za referat wygłoszony na seminarium wydziałowym.

Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – 08.05.2018


II. FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Biology and Agriculture
CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor
DISCIPLINE: biochemistry

POSTED: 2018.03.12
EXPIRES: 2018. 04.30
WEBSITE: http://agrobiol.sggw.waw.pl/biochemia/
KEY WORDS: biochemistry, enzymology, molecular biology

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
We are looking for candidates with post-doctoral degree (pol.: “habilitacja”) in biological sciences for a faculty position at the Assistant Professor level. Candidates may have experience in study of biochemistry or/and enzymology. Candidates should also have a track of directing externally funded research projects, good knowledge of English language and should be an author or co-author at least 4 publications.
The language of lectures and practical is Polish.

Those joining the contest should provide to the Secretariat of the Faculty of Biology and Agriculture Warsaw University of Life Sciences –SGGW, 02-776 Warsaw, Poland, 159 Nowoursynowska Str., building no37, room 013:
• an application for employment addressed to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
• personal questionnaire form,
• Curriculum Vitae,
• a copy of diploma,
• a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required),
• positive evaluation of the departmental didactic committee,
• a work certificate or a certificate of employment,
• feedback from the last job,

Additional info: dr Sławomir Orzechowski, 159 Nowoursynowska Str., 02-776 Warsaw, Poland, building 37, room P/12B, phone tel. (+48-22) 5932560
Decision deadline –2018.05.08