Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Rodzaj pracy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Opis stanowiska:
• realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w SGGW;
• nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię z przepisami o ochronie danych osobowych;
• opracowanie i aktualizacje dokumentacji , procedur oraz instrukcji w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, nadzorowanie przestrzegania w SGGW przyjętych procedur;
• prowadzenie szkoleń wewnętrznych na SGGW w celu zapoznawania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami (procedurami) o ochronie danych osobowych;
• wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dla jednostek Uczelni (m.in. opiniowanie umów, procedur, klauzul, regulaminów związanych z przetwarzaniem danych osobowych);
• przygotowanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji Uczelni;
• przygotowanie i koordynowanie wdrożenia na Uczelni niezbędnych procedur wymaganych przepisami RODO;

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze, pożądane studia podyplomowe (zarządzanie bezpieczeństwem informacji );
• minimum 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa danych;
• posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych.
• znajomość zagadnień IT związanych z bezpieczeństwem informacji;
• znajomość normy ISO 27001:201;
• znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
• znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
• praktyczne doświadczenie w opracowywaniu procedur i instrukcji;
• komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/ oraz listu motywacyjnego ( podając termin, od którego możliwe będzie rozpoczęcie pracy) do dnia 23.03.2018 r, z dopiskiem „Rekrutacja – ABI SGGW pisemnie na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres : dso@sggw.pl ,

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.