Asystent naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny ze stopniem doktora
DYSCYPLINA NAUKOWA: biotechnologia, biochemia, biologia, diagnostyka laboratoryjna
DATA OGŁOSZENIA: 14.02.2018r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.03.2018r
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy"
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: biotechnologia zdrowotna, biochemia, diagnostyka laboratoryjna, spektrometria mas, chromatografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego,
- udokumentowany dorobek naukowy postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z IF,
- znajomość technik chromatograficznych i spektrometrii mas
- znajomość podstaw statystyki
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i w pracy analitycznej z wykorzystaniem spektrometrii mas i chromatografii. Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie do 02.03.2018r, w Sekretariacie Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW następujących dokumentów:
- podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
- życiorys,
- list motywacyjny
- kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu tytułu doktora,
- referencje od poprzedniego(ich) pracodawcy(ów)/promotora(ów),
- wykaz prac opublikowanych,
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
- klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 05.03.2018r.