Asystent - technologia żywności i żywienia

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia
DATA OGŁOSZENIA: 19. 02. 2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5. 03. 2018 r.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. 53, tel. (22) 593 75 10
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać na Wydziale Nauk o Żywności, w Katedrze Chemii, tel. (22) 5937613 (Kierownik Katedry)

SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, chemia żywności, chemiczne i fizyczne badania żywności

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
- Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 109 pkt.1 oraz art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6),
- Kandydat powinien posiadać dyplom magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka oraz otwarty przewód doktorski w zakresie dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia – praca doktorska w końcowej fazie realizacji,
- Kandydat powinien posiadać kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu technologii żywności/chemii żywności udokumentowane odpowiednim dorobkiem, w tym minimum 3 publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF),
- Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach właściwości chemicznych i fizycznych żywności ze szczególnym uwzględnieniem: właściwości sorpcyjnych, właściwości mechanicznych, właściwości barierowych, właściwości optycznych, właściwości reologicznych, termicznych, zawartości związków biologicznie czynnych, przede wszystkich karotenoidów oraz witaminy C, metodami chromatografii cieczowej, w tym doświadczenie
w opracowaniu metodyk badawczych,
- Kandydat powinien posiadać udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów,
- Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w z zakresu technologii żywności, chemii żywności, chemii nieorganicznej i organicznej,
- Kandydat powinien posiadać możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
- Kandydat powinien wykazać zaawansowaną znajomość języka angielskiego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem,
- Kandydat powinien wykazać udział w projektach naukowych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Kandydat powinien wykazać udział w stażu zagranicznym,
- Kandydat powinien posiadać ukończony kurs: Audytor wewnętrznych systemów GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000:2005,
- Kandydat powinien posiadać doświadczenie w kształceniu studentów (opiekun minimum 5
prac dyplomowych – inżynierskich i/lub magisterskich),
- Kandydat powinien wykazać członkostwo w towarzystwach/organizacjach naukowych.

Od Kandydata oczekuje się ponadto:
- znajomości obsługi komputera,
-aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim poprzez członkostwo oraz pracę w organizacjach i komisjach uczelnianych,
-aktywnego uczestnictwa w projektach popularyzujących naukę: działalność w kołach naukowych, organizacja festiwali nauki oraz innych wydarzeń popularyzujących naukę.

Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, pok. 53, tel. (22) 593 75 10 następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW/ z dwoma zdjęciami),
3) życiorys,
4) oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 t.j. ze zm.) oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy) - druki wydaje Biuro Spraw Osobowych SGGW,
5) poświadczony odpis dyplomu magistra,
6) wykaz prac opublikowanych

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinia z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Data rozstrzygnięcia konkursu: 9. 03. 2018r.