Asystent naukowo-dydaktyczny - technologia żywności i żywienia - konkurs 1

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia,
SPECJALNOŚĆ: biotechnologia i mikrobiologia żywności
OKRES ZATRUDNIENIA: czas określony
DATA OGŁOSZENIA: 8.02.2018
TERMIN DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY: 22.02.2018
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA: Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (Zakład,
tel. 22-59-37-661)
LINK DO STRONY: http: //wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, biotechnologia i mikrobiologia żywności

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

- Kandydat(ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie SGGW (zał.6 pkt.9).
- Kandydat(ka) powinien posiadać dyplom magistra biotechnologii, aktualny status doktoranta w dyscyplinie technologia żywności i żywienia człowieka oraz finalizować pracę doktorską.
- Kandydat(ka) powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu biotechnologii i mikrobiologii żywności.
- Od kandydata(tki) wymagane jest doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z mikrobiologii ogólnej i żywności oraz kierunkowej technologii żywności (przemysł fermentacyjny). Dodatkowym atutem kandydata(tki) będzie roczne doświadczenie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.
- Od kandydata(ki) wymagana jest pogłębiona wiedza z zakresu biotechnologii i mikrobiologii żywności. Zainteresowania naukowe kandydata(ki) powinny znaleźć odzwierciedlenie w dotychczasowym dorobku publikacyjnym (min. 3 artykuły opublikowane w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor) ukierunkowanym na biosyntezę kwasu propionowego przez bakterie z rodzaju Propionibacterium z jednoczesną utylizacją odpadów rolno-spożywczych.
- Od kandydata(tki) oczekuje się aktywnego udziału w naukowych konferencjach krajowych.
- Od kandydata(ki) wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie pakietu MS Office i Statistica oraz znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
- Kandydat(ka) powinien być przygotowany do nauczania w języku polskim.
- Kandydat(ka) powinien wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim: kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i życzliwość.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności SGGW
w Warszawie, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, pok. 53, tel. 22-593-75-10.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do
JM Rektora SGGW, do którego należy dołączyć:
- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,
- życiorys,
- odpis dyplomu magistra,
- wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),

Po rozstrzygnięciu konkursu należy złożyć:
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku ), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
- - świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
- - opinia z ostatniego miejsca pracy.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA:
28.02.2018