Adiunkt - technologia owoców i warzyw

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk
o Żywności, Katedra Technologii Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia,
SPECJALNOŚĆ: technologia owoców i warzyw
DATA OGŁOSZENIA: 2.02.2018
TERMIN DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY: 16.02.2018
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii Owoców i Warzyw (Kierownik Zakładu tel. 48 22 5937523)
LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, technologia owoców i warzyw, metody analityczne, chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa

Dodatkowe informacje:
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie SGGW (zał.6 pkt.9).
Kandydat powinien posiadać:
- ukończone studia magisterskie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
w zakresie technologii żywności;
- odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora
w zakresie technologii żywności i żywienia;
- udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci opublikowanych prac w recenzowanych czasopismach naukowych lub naukowo-technicznych o sumarycznej liczbie punktów wynoszącej minimum 220 wg punktacji MNiSW (całkowity IF minimum 8),
w tym powinien być pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym w co najmniej dwóch publikacjach w czasopismach znajdujących się w bazie JCR;
- udokumentowany aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w postaci prezentowanych doniesień ustnych oraz posterów;
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej oraz wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni wyższej na wydziałach o profilu związanym z w/w dyscypliną naukową, w szczególności z przedmiotów z zakresu technologii owoców i warzyw, ogólnej technologii żywności, projektowania zakładów przemysłu spożywczego oraz projektowania produktu;
- doświadczenie w sprawowaniu opieki nad pracami dyplomowymi (inżynierskimi
i magisterskimi);
- pogłębioną wiedzę z zakresu technologii i oceny jakości surowców i produktów owocowych
i warzywnych;
- udokumentowane doświadczenie z zakresu identyfikacji i oznaczania związków polifenolowych, witamin, substancji antyżywieniowych i dodatków do żywności nowoczesnymi metodami analitycznymi, w tym chromatografii cieczowej/gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas;
- odbyte szkolenie w krajowej i zagranicznej jednostce naukowej;
- doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- biegłą znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel, Power Point oraz programów statystycznych (Statistica, Statgraphics);
Językiem wykładowym prowadzenia zajęć jest język polski.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW;
- życiorys;
- odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora
w zakresie technologii żywności i żywienia;
- wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji);

Po rozstrzygnięciu konkursu:
- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone
w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych);
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza Uczelni:
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
- opinia z ostatniego miejsca pracy.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności SGGW
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, pokój 53, 02-787 Warszawa. Tel. 48 22 59 37510

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

19.02.2018