Asystent - Wydział Inżynierii Produkcji

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Inżynierii Produkcji
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki rolnicze, w zakresie technologii żywności i inżynierii
rolniczej lub nauki techniczne
DATA OGŁOSZENIA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: -
LINK DO STRONY: www.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, maszynoznawstwo w przetwórstwie rolnospożywczym,
energochłonność w procesach w produkcji rolno-spożywczej, właściwości
odpadów z przemysłu spożywczego, biomasa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby, które spełniają warunki określone w art.109 ust. 1 i 110 ust. 1 Ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie SGGW:
- posiadają stopień naukowy co najmniej magistra inżyniera,
- czynna znajomość co najmniej jednego języka obcego,
- doświadczenie w realizacji projektów i badań,
- znaczący dorobek naukowy z przedmiotowego zakresu w postaci publikacji,
- nienaganna postawa moralna.

Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;
- odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego magistra inżyniera ,
- kwestionariusz osobowy /wg druku SGGW/,
- oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie
podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- życiorys zawodowy,
- poświadczony odpis dyplomu stopnia naukowego doktora nauk rolniczych,
- pozytywna opinia wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób z
zewnątrz - pozytywna opinia komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce,.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW, ul.
Nowoursynowska 164, 02-776 Warszawa, tel:.22 59 34 618(17). Druki oświadczeń i kwestionariusza osobowego można
uzyskać w dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wymienione dokumenty, opracowane wg wzorów, należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji
SGGW ul. Nowoursynowska 164, /02-787/ Warszawa, w terminie do dnia 16.02.2018 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone w dniu 19.02.2018.r. na tablicy ogłoszeń Wydziału Inżynierii
Produkcji.