Samodzielny referent administracyjny

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych
poszukuje kandydata na stanowisko: samodzielny referent administracyjny
Miejsce pracy:
Dziekanat
Wydział Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat – umowa na czas określony,

Opis stanowiska:
1. Obsługa studentów w zakresie immatrykulacji.
2. Prowadzenie toku studiów.
3. Obsługa procesu dydaktycznego.
4. Obsługa odpłatności za studia.
5. Obsługa procesu przyznawania pomocy materialnej.
6. Udział w procesie sprawozdawczym.
7. Inne prace zlecone przez Dziekana, Prodziekanów i Kierownika Dziekanatu.

Wymagane kwalifikacje:
1.Wykształcenie: wyższe
2.Doświadczenie w pracy administracyjnej
3.Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
4.Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, a przede wszystkim pakietu MS Office
5.Umiejętność organizacji pracy własnej
6.Umiejętność pracy pod presją czasu
7.Komunikatywność, sumienność, dokładność i odpowiedzialność w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, kserokopii dyplomu oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego do dnia 22.02.2018 r. z dopiskiem „Rekrutacja – samodzielny referent Dziekanat WNE ”
pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres: dwne@sggw.pl,

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn. zm.”
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.