Adiunkt naukowo-dydaktyczny w dziedzinie matematyki lub fizyki

Oferty pracy

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie ogłasza
na wniosek Kierownika Katedry Zastosowań Matematyki konkurs na stanowisko

adiunkta naukowo-dydaktycznego w dziedzinie matematyki lub fizyki

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone
w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zm. dodanymi art. 1 pkt. 91 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku) i w Statucie SGGW (zał. 6 pkt. 9).

Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która:
1. posiada stopień naukowy doktora nauk matematycznych lub fizycznych,
2. opublikowała minimum cztery prace w recenzowanych czasopismach naukowych,
3. posiada doświadczenie w nauczaniu matematyki na uczelni wyższej
4. osoba z SGGW: uzyskała pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; osoba spoza SGGW - pozytywną opinię komisji za referat wygłoszony w Katedrze,
5. posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, kierowane do JM. Rektora SGGW, do którego należy dołączyć:
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys naukowy;
- odpis dyplomu doktorskiego;
- wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji);
- opinię z ostatniego miejsca pracy;
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
- oświadczenie kandydata (na specjalnym formularzu), że spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ww. ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (formularz jest dostępny w Sekretariacie Katedry).

Dokumenty należy składać do dnia 09.03.2018 roku w Katedrze Zastosowań Matematyki SGGW; bud. 34 pok. 3/41 ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 06.04.2018.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Zastosowań Matematyki tel. 22-59-37-222 lub 22-59-37-343, email: adam_przezdziecki@sggw.pl.