KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA STYPENDYSTY-DOKTORANTA - MIKROPRZEPŁYWY

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Nazwa Jednostki: Katedra Fizyki, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wymagania dla Kandydata/Kandydatki:
• ukończenie studiów magisterskich w zakresie Biotechnologii lub Biologii
• doktorant, uczestnik pierwszego roku studiów doktoranckich,
• posiadanie doświadczenia w pracy badawczej i laboratoryjnej związanej z mikroprzepływami, systemami detekcyjnymi, oddziaływaniami pomiędzy biomolekułami,
• znajomość metod PCR, ELISA
• dobre umiejętności komunikacyjne,
• dostosowywanie się do nowych wymagań,
• gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,
• poświęcenie przynajmniej 30 h tygodniowo na pracę bezpośrednio związaną z projektem w Katedrze Fizyki SGGW,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym posługiwanie się literaturą naukową.

Opis Zadań:
Stypendysta-doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu "Biosensory oparte o egzosomy - nowe narzędzia w badaniach przesiewowych i diagnostyce raka oraz system do celowego dostarczania leków", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Opis zadań w projekcie:
• przygotowywanie układów mikroprzepływowych do eksperymentów
• przeprowadzanie eksperymentów na zautomatyzowanych układach mikroprzepływowych
z wykorzystaniem spektroskopii Ramanowskiej, absorbancyjnej, fluorescencyjnej i rozpraszania światła, oraz metod detekcji reakcji immunologicznych,
• sporządzanie opracowań otrzymanych wyników,
• zebranie i opisanie literatury,
• przygotowywanie wstępnej wersji monografii na podstawie otrzymanych wyników.

Typ konkursu NCN: Opus 13 ST4

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.02. 2018 r. godz. 15:00

Termin rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami: 8-9.02. 2018 r. godz.11.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.02.2018r godz. 11:00

Forma składania ofert: forma papierowa

Warunki przyznawania stypendium naukowego:
• Stypendium 2000 zł/miesiąc przyznawane ze środków projektu badawczego przez podmiot realizujący ten projekt. Stypendium będzie wypłacane przez okres trwania Projektu.
• Miejsce pracy: Katedra Fizyki, Wydział Technologii Drewna SGGW
• Stypendysta będzie zaangażowany w pracę średnio 30 godzin tygodniowo w Katedrze Fizyki, SGGW.

Dodatkowe informacje:
Konkurs ma charakter otwarty.
Stypendium będzie przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych
w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zwanym dalej: Regulaminem przyznawania stypendiów II), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.: OPUS 13.

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie stypendium zawierający informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych) i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (stypendia, nagrody, doświadczenia zdobyte poza macierzystą jednostką naukową - w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych itp.).
• Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Kandydata/Kandydatkę warunków wymienionych w wymaganiach
• CV
• Autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych (maksimum 1 strona A4),
• Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań w wymiarze 30 godzin tygodniowo,
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Tryb rekrutacji, kontakt:
Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach. Ocena nastąpi w skali punktowej, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów II.

Etap 1 - ocena złożonych wniosków i dokumentów. Kandydaci o najwyższej uzyskanej ocenie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap 2 - rozmowa kwalifikacyjna kandydata z komisją.

Aplikacje w formie papierowej proszę nadsyłać/przynosić do Kierownika Projektu do dnia 02.02. 2018 r. godz. 15.00 na adres:

dr hab. Magdalena Stobiecka (magdalena_stobiecka@sggw.pl)
Katedra Fizyki, Wydział Technologii Drewna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34
02-776 Warszawa