Specjalista 1 Sekcja Projektów Krajowych

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Specjalista 1 Sekcja Projektów Krajowych

Miejsce pracy:
SGGW - Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Projektów Krajowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj pracy:
zatrudnienie na czas określony od 01.02.2018 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:
1. prowadzenie konsultacji w zakresie możliwości uzyskania dotacji na projekty badawcze, strategiczne i krajowe
2. wsparcie jednostek merytorycznych w zakresie formalnym mające na celu przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach programów finansowanych przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Programy Strategiczne i Programy Krajowe) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
3. bieżące doradztwo projektów w realizacji:
- pomoc w przygotowaniu umów z jednostką finansującą, umów konsorcjum, przygotowaniu niezbędnych załączników (pełnomocnictwa, oświadczenia);
- prowadzenie konsultacji dotyczące już realizowanych projektów, uzasadnienia zmian, aneksowania umów itp.;
4. bieżące prowadzenie rejestrów BNiP - SPK.
5. koordynacja prac dotyczących pozyskiwania projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programów Strategicznych i Programów Krajowych ze wsparciem merytorycznym pracowników SGGW.
6. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów mających na celu aktualizowanie wiedzy
w zakresie aplikowania o środki i realizacji projektów finansowanych z programów badawczych, strategicznych i krajowych.
7. obsługa systemu POL-on, w tym koordynowanie pozyskiwania i wprowadzania danych z obszaru projekty.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie
- minimum 3 letni staż pracy
- znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programów Strategicznych i Programów Krajowych
- dobra znajomość programu MS Excel, MS Word, MS PowerPoint oraz MS Outlook,
- dokładność i rzetelność,
- sumienność i terminowość,
- samodzielność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, oraz kserokopii dyplomu /odpis/ ukończenia studiów wyższych, kopie świadectw pracy, kopie świadectw odbytych szkoleń do dnia 24.01.2018r. z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 1 SPK” pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 1 SPK”,
albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl (z podaniem tematu wiadomości: Rekrutacja - BNiP Specjalista 1 SPK)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.