Specjalista 1 Sekcja Obsługi Nauki

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Specjalista 1 Sekcja Obsługi Nauki

Miejsce pracy:
SGGW - Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Obsługi Nauki
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj pracy:
zatrudnienie na czas określony od 01.02.2018 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:
1. weryfikacja dokumentów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie rejestrów nadanych stopni naukowych, wystawianie zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego;
2. weryfikacja wniosków o tytuł naukowy profesora i przekazywanie ich do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
3. weryfikacja wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW oraz profesora zwyczajnego;
4. opracowywanie analiz statystycznych i sprawozdań na potrzeby władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych (w tym POL-on), w zakresie merytorycznych działań Biura Nauki i Projektów;
5. przygotowanie i przekazywanie akt do Archiwum Centralnego SGGW;
6. obsługa organizacyjna składanych przez dziekanów wydziałów/kierowników jednostek organizacyjnych wniosków do Rektora w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom SGGW;

Wymagania:
- wyższe wykształcenie
- minimum 3 letni staż pracy,
- znajomość zasad i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie uczelni akademickich i awansowanie pracowników naukowo-dydaktycznych, postępowanie w sprawie stopni naukowych i tytułów naukowego,
- znajomość zasad prowadzenia korespondencji w trybie postępowania administracyjnego,
- znajomość systemów do obsługi nauki,
- dokładność i rzetelność,
- sumienność i terminowość,
- samodzielność w działaniu,
- komunikatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, oraz kserokopii dyplomu /odpis/ ukończenia studiów wyższych, kopie świadectw pracy, kopie świadectw odbytych szkoleń do dnia 24.01.2018r. z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 1 SON” pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 1 SON”,
albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl (z podaniem tematu wiadomości: Rekrutacja - BNiP Specjalista 1 SON)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.