Specjalista 2 Sekcja Obsługi Nauki

Oferty pracy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Specjalista 2 Sekcja Obsługi Nauki

Miejsce pracy:
SGGW - Biuro Nauki i Projektów, Sekcja Obsługi Nauki
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj pracy:
zatrudnienie na czas określony od 01.02.2018 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:
1. wspomaganie wydziałów w przygotowywaniu i rozliczeniu wniosków o środki finansowe na badania naukowe wykonywane w ramach działalności statutowej: potencjał badawczy jednostki; utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego; działalność polegająca na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
2. ewidencja aplikacji i projektów realizowanych przez wydziały SGGW w zakresie działalności statutowej;
3. opracowywanie regulaminów, zarządzeń, uchwał i wytycznych z zakresu organizacji studiów doktoranckich;
4. prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych działających w SGGW oraz dokumentów z przebiegu studiów poszczególnych doktorantów;
5. przygotowywanie decyzji stypendialnych (stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendia pomocy materialnej);
6. elektroniczna ewidencja konferencji naukowych,
7. opracowywanie analiz statystycznych i sprawozdań na potrzeby władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych (w tym POL-on), w zakresie merytorycznych działań Biura Nauki i Projektów;
8. przygotowanie i przekazywanie akt do Archiwum Centralnego SGGW;

Wymagania:
- wyższe wykształcenie
- minimum 3 letni staż pracy,
- znajomość przepisów prawa regulujących przyznawanie środków finansowych uczelniom uniwersyteckim, ich podziału i sposobu rozliczania,
- dobra znajomość zasad parametryzacji i ewaluacji jednostek naukowych,
- znajomość przepisów i zasad dotyczących powoływania studiów doktoranckich, oraz ich funkcjonowania i rozliczania,
- znajomość zasad prowadzenia korespondencji w trybie postępowania administracyjnego,
- znajomość systemów do obsługi nauki,
- dokładność i rzetelność,
- sumienność i terminowość,
- samodzielność w działaniu,
- komunikatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego, oraz kserokopii dyplomu /odpis/ ukończenia studiów wyższych, kopie świadectw pracy, kopie świadectw odbytych szkoleń do dnia 24.01.2018 r. z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 2 SON” pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja – BNiP Specjalista 2 SON”,
albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl (z podaniem tematu wiadomości: Rekrutacja - BNiP Specjalista 2 SON)

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.