Uwaga wszystkie jednostki utylizujące samodzielnie odpady

Informacje różne

Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia uprzejmie prosi wszystkie jednostki utylizujące samodzielnie jakiekolwiek odpady o przekazanie do Działu Kart Przekazania Odpadu potwierdzający ten fakt (za cały rok 2017). Dane te są niezbędne do sporządzenia sprawozdania o ilościach i rodzajach wytworzonych
odpadów przekazywanego corocznie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Karty należy przekazać do dnia 24 stycznia 2018 roku.

Kontakt w sprawie: Ewa Jeznacka tel. 311 11