Doktorant - Stypendysta

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Nazwa stanowiska: Doktorant - Stypendysta

Wymagania:
- tytuł magistra biologii ze specjalnością mikrobiologii, biochemii lub biotechnologii
- średnia ocena ze studiów co najmniej 4,0,
- zdolność do samodzielnego wyciągania wniosków, umiejętność interpretacji danych,
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, preferowane doświadczenie w zakresie biologii molekularnej i inżynierii genetycznej bakterii, oraz badań nad odpowiedzią na stres.
- zamiłowanie do pracy naukowej
- dobra znajomość języka angielskiego
- zakwalifikowanie na studia doktoranckie z biologii w IBB PAN lub w SGGW przed rozpoczęciem otrzymywania stypendium

Opis zadań:
Wśród białek i genów o jeszcze niepoznanej funkcji na szczególną uwagę zasługują takie, które są zachowane w toku ewolucji, co wskazuje na ich kluczową rolę w metabolizmie lub procesach regulacyjnych. Celem projektu jest zbadanie roli w komórkach Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa przedstawicieli nowej, bardzo słabo zbadanej rodziny białek SELO, wyjątkowo dobrze i powszechnie zachowanej w ewolucji bakterii i eukariontów. Badana hipoteza, oparta na przewidywaniach bioinformatycznych, zakłada, że rodzina SELO jest nową grupą zachowanych ewolucyjnie kinaz białkowych, zawierających dodatkowo domenę reagującą na zmiany warunków redoks, przypuszczalnie powiązanych z odpowiedzią na stres. Dlatego też badania będą zogniskowane na weryfikacji przewidzianej funkcji kinazowej przedstawicieli białek SELO E. coli i P. aeruginosa oraz określeniu ich roli w odpowiedzi na stres.
Projekt realizowany jest przez SGGW. Zadanie badawcze beneficjenta stypendium będzie realizowane w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW oraz Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów IBB PAN.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 10 stycznia 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Pawłowski (SGGW),
Bezpośredni opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. SGGW
Maksymalny okres realizacji: 12 miesięcy w ramach projektu NCN,
po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji na studia doktoranckie
Rozpoczęcie pracy w projekcie: styczeń-luty 2018 r.
Stypendium naukowe (doktoranckie): 3000,00 zł brutto /miesiąc

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty: (pdf):
- kopia dyplomu magistra
- życiorys (z dopiskiem "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.")
- list motywacyjny z opisem dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięć naukowych
- list rekomendacyjny promotora pracy magisterskiej i/lub opiekuna naukowego
(w przypadku osób posiadających doświadczenie w pracy naukowej)
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 10 stycznia 2018 r. na adres e-mail:
malgorzata_lobocka (at) sggw.pl lub lobocka(at) ibb.waw.pl lub krzysztof_pawlowski (at) sggw.pl
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NC