Stypendium naukowe dla młodego naukowca

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Kierownik projektu
Narodowego Centrum Nauki pt . Odżywcze nano-tratwy i węglowe nisze jako modulatory proliferacji, różnicowania i potencjalnego formowania pseudo-tkanki przez mięśniowe komórki progenitorowe zarodka kury
nr umowy UMO-2016/21/B/NZ9/01029,
realizowanego na Wydziale Nauk o Zwierzętach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla młodego naukowca.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający następujące warunki:
1. są doktorantami Studium Doktoranckiego o profilu biologiczno-rolniczym
2. mają doświadczenie w zakresie pracy w laboratorium z zastosowaniem technik in vitro oraz in ovo
3. znają biegle język angielski

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
- Podanie do Kierownika projektu
- CV
- Informacje dotyczące osiągnięć i dorobku naukowego, przebiegu kariery naukowej w macierzystej jednostce Kandydata
- Informacje dotyczące osiągnięć i dorobku naukowego poza macierzystą jednostką Kandydata
- Spis publikacji
- Informacja dotycząca tematyki i krótki opis planowanej pracy doktorskiej

Dokumenty proszę przesłać pocztą e-mail na adres ewa_sawosz@sggw.pl do dnia 14 listopada do godziny 15.00
Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami odbędzie się w dniu 15 listopada o godzinie 13.00 w SGGW, ul Ciszewskiego 8, pokój 117
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu ewa_sawosz@sggw.pl