Asystent - zootechnika

Oferty pracy

INSTYTUCJA Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
MIASTO Warszawa
STANOWISKO asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA zootechnika
DATA OGŁOSZENIA 11 października 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT 6 listopada 2017
LINK DO STRONY http://animal.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE zarządzanie populacjami, metody badań na zwierzętach, statystyka, GIS;

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).

Wymagania dotyczące stanowiska: Kandydat powinien posiadać dyplom magistra inżyniera nauk rolniczych w zakresie zootechniki, być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.
Kandydat(ka) powinien/powinna posiadać: dorobek naukowy związany z zarządzaniem populacjami zwierząt, wykorzystaniem modeli statystycznych oraz modeli komputerowych w badaniach naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne); umiejętność obsługi programów statystycznych; co najmniej 5-letnie doświadczenie w dydaktyce akademickiej, w szczególności w prowadzeniu zajęć z gospodarowania populacjami zwierząt oraz metodyki badań w biologii/ statystyki. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność współpracy. Przy ocenie zgłoszeń kandydatów brane będzie również pod uwagę doświadczenie w organizacji i obsłudze międzynarodowych konferencji naukowych oraz doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych.

Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;
- życiorys;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- wykaz publikacji naukowych;
- opinia wydziałowej komisji hospitacyjnej.

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
- kwestionariusz osobowy,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty należy składać do 6.11.2017 r. do godz. 1400 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach, pok. 78, tel.: (+48 22) 59 36 510, e-mail: wnz@sggw.pl
Wydział Nauk o Zwierzętach zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Brak informacji o wynikach konkursu jest równoznaczny z odrzuceniem oferty kandydata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 9 listopada 2017 r.