Starszy specjalista / główny specjalista ds. działalności naukowo-badawczej

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko: starszy specjalista/główny specjalista ds. działalności naukowo-badawczej.

Miejsce pracy:
SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas nieokreślony

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie: wyższe (doktorat będzie dodatkowym atutem),
- minimum 10-letni staż pracy w Uczelni na stanowisku związanym z zarządzaniem działalnością naukowo-badawczą Uczelni,
- znajomość obsługi komputera, w tym: systemu Windows, pakietu Office/ Word, Excel, Power Point/ oraz urządzeń biurowych,
- znajomość: POLON, DN 10, OSF, PBN,
- znajomość zasad funkcjonowania administracji Uczelni,
- znajomość: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o zasadach finansowania nauki,
- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
- komunikatywność, uczciwość, odpowiedzialność i samodzielność.

Podstawowy zakres obowiązków:
Obsługa administracyjna, Dziekana Wydziału w zakresie szeroko rozumianej działalności naukowo-badawczej Wydziału, w tym:
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością naukową wydziału,
- przygotowywanie i opracowywanie projektów procedur, pism i dokumentacji,
- analizowanie i monitorowanie działalności naukowej wydziału: przygotowywanie zestawień, analiz i sprawozdań,
- śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących nauki,
- przygotowywanie i składanie wniosków (oraz raportów) na utrzymanie potencjału badawczego oraz badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich oraz na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,
- bieżąca aktualizacja danych w POLON oraz innych systemach informatycznych dotyczących działalności naukowej wydziału,
- współpraca, z upoważnienia Dziekana, z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i spoza Uczelni,
- wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnych z umową o pracę i regulaminem pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów:
- CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (odpisu) - dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy) do dnia 16 października 2017 r. na adres (pocztą lub osobiście):
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Dziekanat
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

lub elektronicznie na adres email: dwmw@sggw.pl

z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-15.00 (w dni robocze),
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922.)
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.