Adiunkt naukowo-dydaktyczny - weterynaria

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Nauk Fizjologicznych,
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria
DATA OGŁOSZENIA: 05.10.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.10.2017
SŁOWA KLUCZOWE: chemia, biochemia, spektrometria mas,
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. Ustawą z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz Statutem SGGW - zał. 6, pkt. 9.)

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych
2. doświadczenie w pracy z technikami analitycznymi (spektrometria mas, chromatografia cieczowa), znajomość systemy TripleTof 5600+ oraz oprogramowania firmy Sciex
3. przedstawienie własnej koncepcji dalszej działalności naukowej w zakresie badań metabolomicznych
4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
5. umiejętność pracy w zespole;
6. umiejętność analizy statystycznej danych z wykorzystaniem aplikacji informatycznych
7. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polsko- i anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru biochemii i chemii
Kandydat (-ka) powinien wykazywać pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
2. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych
3. wykaz publikacji naukowych
4. autoreferat z elementami życiorysu
5. oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisko
Osoby spoza SGGW składają dodatkowo:
1. kwestionariusz osobowy
2. opinię z ostatniego miejsca pracy
3. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Wymienione dokumenty, opracowane wg wzorów należy złożyć w Sekretariacie Katedry Nauk Fizjologicznych, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa w terminie do 19.10.2017
Data rozstrzygnięcia konkursu: 20.10.2017

---

INSTITUTION: Department of Physiological Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska 159 Str.
CITY: 02-776 Warsaw, Poland
POSITION : Technical Assistant Professor
DISCIPLINE: veterinary
POSTED: 05.10.2017
EXPIRES: 19.10.2017
KEY WORDS: chemistry, biochemistry, mass spectrometry;
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
[in accordance with the Article 118a of the Act of 27 July Law on Higher Education (OJ no 164, poz. 1365, as amended) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University].
The candidate should meet the requirements under Article 109, points 1-5 of the Act – Law on Higher Education and the Statute of the University (annex 6 point 9).

The candidate should meet the following requirements:
1. Ph.D. in chemistry
2. Experience in mass spectrometry and HPLC; good working knowledge of TripleTOF 5600+ mass spectrometer and SCIEX’ software
3. Own concept of scientific activity in metabolomics area
4. Very good written and oral English language skills
5. Ability and willing to work in a team
6. The ability to analyze statistical data using IT applications
7. Ability to give classes in Polish and in English, with particular emphasis on biochemistry and chemistry

Candidate should show positive personal qualities, should be creative, responsible, conscientious and communicative.

Required documents:
1. Job application for the above position addressed to His Magnificence vice-chancellor of SGGW
2. Document confirming the scientific degree
3. List of publications
4. Summary of personal accomplishments
5. Statement that SGGW will be primary place of employment for the above position

Candidates form outside of SGGW should submit additionally:

1. Curriculum vitae
2. Reference letter from last place of employment
3. Certificate of employment

All above mentioned documents should be submitted to Secretariat of Faculty of Veterinary Medicine, Nowoursynowska 159 Str., 02-787 Warsaw by 19.10.2017
Result of the contest will be announced on 20.10.2017.