Asystent - technologia gastronomiczna

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia, specjalność technologia gastronomiczna,
DATA OGŁOSZENIA: 02.10.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.10.2017
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy"
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: technologia gastronomiczna, cukiernictwo, technologia mięsa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Kandydat ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).
2. Kandydat powinien posiadać dyplom magistra inżyniera nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu technologii gastronomicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących technologii cukierniczej oraz oceny i przetwórstwa mięsa, potwierdzonych umiejętnościami praktycznymi. Kandydat powinien posiadać również umiejętności w prowadzeniu prac badawczych. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie, znajomość posługiwania się komputerem w zakresie programów MS Office, programów statystycznych (STATISTICA), znajomość zasad systemu HACCP, a także znajomość oznaczeń fizyko-chemicznych, w tym szczególnie techniki elektroforezy białek oraz analizy sensorycznej stosowanej w badaniach z zakresu technologii gastronomicznej.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej
i Higieny Żywności, prof. dr hab. Wiesław Przybylski, tel. (+48 22) 5937065 (66), email: wieslaw_przybylski@sggw.pl.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w Sekretariacie Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32, pok. 79, 02-776 Warszawa, w terminie do dnia 16.10.2017 r. następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie na ww. Stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
- kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
- odpisy dyplomów,
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku (skierowanie wydaje Dział Spraw Osobowych).

Ponadto osoby spoza uczelni:
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
- opinia z ostatniego miejsca pracy.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 18.10.217.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.