Asystent - technologia żywności i żywienia

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Zakład Analiz Instrumentalnych, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (pracownik naukowo-dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 28 września 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 październik 2017
LINKI DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy"
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony
www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności i żywienia, chemia żywności, analiza instrumentalna składników żywności, chromatografia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Kandydat ubiegający się na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt. 6, 7, 8).
2. Kandydat powinien posiadać dyplom magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka.
3. Kandydat powinien posiadać statut doktoranta w zakresie dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia (min. 4 rok studiów),
4. Kandydat powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym prowadzeniu zajęć w języku polskim w zakresie chemii żywności i nowoczesnych technik w analizie żywności,
5. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu: chemii żywności, technik instrumentalnych, analiz chromatograficznych i spektrofotometrycznych w analizie żywności.
6. Dorobek publikacyjny w postaci co najmniej 5 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych w tym min. 1 z listy A MNiSW aktualnej w 2017 roku
7. Wymagana jest także:
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- praktyczna i udokumentowana znajomość instrumentów badawczych: spektrofotometru UV/Vis, chromatografu gazowego z detektorem FID,
- praktyczna znajomość oprogramowania OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Wydziału Nauk o Żywieniu Człowiek i Konsumpcji w Warszawie, ul Nowoursynowska 159C, bud.32, pokój B79 następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW,
- kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
- życiorys,
- poświadczony odpis dyplomu magistra,
- wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji),
- oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje.

Ponadto osoby spoza uczelni:
1) opinia z ostatniego miejsca pracy,
2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Data rozstrzygnięcia konkursu: 16.10.2017r.