Student/doktorant - stypendysta

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nazwa stanowiska: Student/doktorant - stypendysta

Wymagania:
1) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. Posiadają dyplom magistra w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii lub z dziedziny związanej z tematyką projektu, którzy jednocześnie zobowiązują się do podjęcia studiów doktoranckich od października 2017
2. Kandydatami mogą być również studenci ostatniego roku studiów II stopnia z ww. wymienionych dziedzin, którzy jednocześnie zobowiązują się do podjęcia studiów doktoranckich od października 2017
3. Są słuchaczami studiów doktoranckich w dziedzinie: inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, nauk o ziemi
2) Wiedza z zakresu wykonywania pomiarów geodezyjnych i pomiarów GPS;
3) Gotowość do uczestniczenia w pomiarach terenowych
4) Wiedza z zakresu modelowania przepływu wód podziemnych i powierzchniowych;
5) Umiejętność posługiwania się programem ArcGis ArcMap oraz wykonywania podstawowych analiz statystycznych;
6) Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową działalnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, szkoleniach, stażach itp.);
7) Umiejętność pracy zespołowej;
8) Zaangażowanie w realizację grantu – dyspozycyjność;
9) Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodne korzystanie z literatury naukowej, opracowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach

Opis zadań:
Udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych” kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Okruszko

1. Uczestniczenie w opracowywaniu modelu przepływu wód podziemnych i powierzchniowych;
2. Nadzór nad siecią monitoringu pomiarowego
3. Uczestnictwo w pomiarach terenowych
4. Organizacja pomiarów terenowych
5. Aktywny udział w opracowaniu wyników pomiarów
6. Prowadzenie dokumentacji badawczej;
7. Okresowe sprawozdawanie postępów prac.
8. Wykonanie pracy doktorskiej w oparciu o publikacje opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych
9. Współpraca z Kierownikiem projektu w bieżącej realizacji projektu (w tym zakupy niezbędnej aparatury)

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
t.okruszko@levis.sggw.pl
Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 04.10.2017

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną lub osobiście u kierownika projektu

Warunki zatrudnienia:
- Wynagrodzenie w formie stypendium po podpisaniu umowy
- Okres pracy przy projekcie: do 03.2020
- Warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie i wypłaty stypendium jest posiadania statusu doktoranta

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny;
- Życiorys naukowy (CV);
- Kopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni dla studentów ostatniego roku studiów lub doktorantów
- Lista dotychczasowych publikacji lub innych osiągnięć;
- Opinia promotora pracy magisterskiej lub aktualnego opiekuna naukowego;
- Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (jeśli posiada);
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
Stypendium może zostać przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania. Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, dziekańskim itp.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.