KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW

Oferty pracy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko : KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW

Miejsce pracy:
SGGW – w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
- pełny etat, zatrudnienie na czas określony

Opis stanowiska :
- współudział w opracowywaniu planu konserwacji obiektów, instalacji i sieci uczelnianych,
- sporządzanie kalkulacji cenowych w zakresie konserwacji, napraw i drobnych remontów,
- organizacja prac i nadzór nad ich realizacją w zakresie j.w.
- koordynacja działań brygad konserwatorskich,
- udział w odbiorach prac wykonywanych przez Dział,
- rozliczanie finansowe realizowanych zadań remontowych i konserwacji,
- sporządzanie kosztorysów powykonawczych,
- sporządzanie planów zamówień publicznych na asortyment niezbędny do funkcjonowania Działu,
- organizacja zaopatrzenia Działu w materiały, sprzęt i narzędzia,
- prowadzenie magazynu materiałów budowlanych,
- organizacja pracy i nadzór nad pracownikami Działu,
- ocena pracy podległych pracowników i naliczanie należnego im wynagrodzenia,
- gospodarowanie powierzonym mieniem,
- współdziałanie z innymi jednostkami Uczelni.

Wymagane kwalifikacje
- wykształcenie wyższe, techniczne
- minimum 5 - letni staż pracy w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- doświadczenie w nadzorowaniu i prowadzeniu konserwacji obiektów i prac remontowych,
- umiejętność kosztorysowania robót remontowych i budowlanych,
- znajomość przepisów w zakresie ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
- znajomość obsługi komputera,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego,
oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
do dnia 29 września 2017r. z dopiskiem „Rekrutacja – KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW”
pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres : dt@sggw.pl ,
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.”

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.