Asystent naukowo-dydaktyczny - ekonomia lub zarządzanie lub informatyka

Oferty pracy

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Logistyki
na podstawie umowy o pracę na czas określony – jeden etat
Informacje o konkursie:

Stanowisko: asystent naukowo-dydaktyczny
Dziedzina: nauki ekonomiczne lub nauki matematyczne
Dyscyplina: ekonomia lub zarządzanie lub informatyka
Data ogłoszenia: 11.09.2017
Termin składania ofert: 25.09.2017 r. do godz. 11.00
Link do strony internetowej: http://wiadomosci.sggw.pl,
Słowa kluczowe: logistyka, zarządzanie logistyczne. Logistyka w przedsiębiorstwie, systemy informatyczne w logistyce

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 pkt.1, 114 pkt. 6 oraz art. 118a ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz warunki zawarte w Statucie SGGW w Warszawie (zał. 6 pkt. 6).:
Warunki obligatoryjne jakie powinien spełniać kandydat:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub informatyka lub ekonometria
2. Dorobek naukowy z zakresu logistyki lub zarządzania logistycznego lub logistyki w przedsiębiorstwie lub systemów informatycznych w logistyce potwierdzony publikacjami naukowymi.
1. Doświadczenie w pracy dydaktycznej (zrealizowanie minimum 150 godz. dydaktycznych z przedmiotów ekonomicznych w uczelni wyższej)
2. Doświadczenie w wykorzystaniu metod statystycznych w przetwarzaniu i analizie danych empirycznych, potwierdzone publikacjami naukowymi
3. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
Warunki dodatkowe uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:
1. Otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia lub zarządzanie
2. Uczestnictwo w zagranicznych stażach naukowych
3. Doświadczenie w organizacji i obsłudze konferencji naukowych
4. Doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych lub dydaktycznych

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. podanie kierowane do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisku
2. życiorys naukowy
3. kwestionariusz osobowy
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
5. wykaz osiągnięć naukowych kandydata wraz z zestawieniem liczbowym
6. wykaz osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych kandydata
7. oświadczenie kandydata, że spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz deklaruje, że SGGW będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy na stanowisku asystenta
8. Oświadczenie kandydata, ze wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.21997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 113 poz. 883)”

Osoby spoza SGGW składają dodatkowo:
1. kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami
2. opinię z ostatniego miejsca pracy
Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:
Sekretariat Katedry Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, blok III, pok. 104A, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa z dopiskiem „Konkurs asystent KL” w terminie do 25.09.2017 do godz. 11:00

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (22) 59 34255
Wydział Nauk Ekonomicznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.
Warszawa, dnia 11.09.2017 r.

---

Dean of the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW announces a competition for position assistant research-didactic
at the Department of Logistics
on the basis of a fixed-term employment contract – one job
Information about the competition:

Position: assistant research–didactic
Field: economic sciences or mathematical sciences
Discipline: economics or management or computer science
Date of announcement: 11 September 2017
Application deadline: 25 September 2017 by 11 am
Link to website: http://wiadomosci.sggw.pl,
Key words: logistics, logistics management. Enterprise logistics, information systems in logistics

Candidates must meet the conditions set out in Art. 109 pt., 114 pt. 6 and Art. 118a of the Law of 27 July 2005 on higher education (Journal of Laws 2005, No. 164, item 1365, as amended) and the conditions contained in the Statutes of the WULS-SGGW in Warsaw (Annex 6, item 6):
Mandatory conditions to be fulfilled by the candidate:
1. Higher education diploma of master's degree or equivalent in economics or management or computer science or econometrics
2. Scientific achievements in the field of logistics or logistic management or logistics in enterprise or information systems in logistics confirmed by scientific publications
3. Experience in didactic work (realization of minimum 150 hours of didactics from economic subjects in higher education)
4. Experience in the use of statistical methods in the processing and analysis of empirical data, confirmed by scientific publications
5. Very good knowledge of Polish and English

Additional conditions to be considered when evaluating candidates' applications:
1. Opened doctoral dissertation in economics, discipline in economics or management
2. Participation in foreign research internships
3. Experience in organizing and servicing scientific conferences
4. Experiences in the implementation of research or didactic projects
Entry for the competition should include:
1. application addressed to the Rector of the WULS-SGGW for employment on the above- position
2. Curriculum vitae
3. personal questionnaire
4. diploma of master's degree
5. list of candidate's scientific achievements together with numerical compilation
6. a list of the candidate's didactic and educational and organizational achievements
7. statement by the candidate that he meets the requirements of art. 109 sec. 1 Act of 27.07.2005r. Higher Education Law (Journal of Laws 2005, No. 164, item 1365, as amended) And declares that WULS-SGGW will be his / her primary place of work as this position
8. statement of the candidate that he agrees to the processing of personal data: "I hereby agree to the processing of my personal data for recruitment purposes in accordance with the Personal Data Protection Act of 29.08.2997 (Journal of Laws No. 113 item 883)"

People outside SGGW also add:
1. personal questionnaire with 2 photos
2. opinion from your last job
Application and complete set of documents should be sent to:
Secretariat of the Department of Logistics, Faculty of Economic Sciences, SGGW, block III, room. 104A, Nowoursynowska str. 166, 02-787 Warsaw with the note "Assistant research–didactic at DL" until 25.09.2017 by 11 am

Additional information can be obtained by phone: (22) 59 34255
Faculty of Economic Sciences reserves the right to close the competition without selecting a candidate. Failure to inform the candidate of the results of the competition is tantamount to not accepting the offer.
Warsaw, 11 September, 2017