Adiunkt - weterynaria - choroby dużych zwierząt

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria DATA OGŁOSZENIA: 07.09.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2017
LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30 SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, choroby dużych zwierząt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt 23).
Kandydat powinien posiadać dyplom lekarza weterynarii oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych. Kandydat powinien posiadać co najmniej 6 letnie doświadczenie dydaktyczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i koni. Kandydat powinien posiadać doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia chorób dużych zwierząt, oraz powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych poparte publikacjami z tej dziedziny. Wymagana jest umiejętność pracy laboratoryjnej popartych dorobkiem naukowym z tego zakresu.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
– odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
– odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk weterynaryjnych
– wykaz publikacji naukowych – oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym
- pozytywna opinia Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy
– życiorys naukowy
– opinia z ostatniego miejsca pracy
- pozytywna ocena komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie. – świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.09.2017

---

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Faculty of Veterinary Medicine,
02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159c St. Department of Large Animals Diseases with the Clinic CITY Warsaw
POSITION research-didactic lecturer adiunkt DISCIPLINE veterinary medicine POSTED 07.09.2017 EXPIRES 21.09.2017 WEBSITE https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30 KEY WORDS veterinary medicine, large animal diseases

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who applies for the position should meet the requirements under Article. 118 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (OJ No 164, pos. 1365, as amended.) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University (annex 6 point 23).

The candidate should hold DVM and PhD in Veterinary Medicine. The candidate should have at least 6 years of experience in student teaching of livestock and horses diseases. The candidate should have clinical experience in diseases treatment of large animals and horses, and should have experience in research supported by publications in this field. It requires ability to work in a laboratory supported by scientific achievements in this field.
Those joining the contest should submit an application form for employment sent to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, must be accompanied by:
- application for employment
- a copy of the doctoral degree
- a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required) and certificates from practical medicine courses
- candidate’s statement (on a special press) that such meets the requirements of Article.
Paragraph 109. 1 / in the Act and that WAU will be his main place of work as defined in
the/in the Act (printed issue of Personal Affairs Division)
- opinion of the Faculty Committee on Teaching about their classes

In addition, people from outside the university:
- personal questionnaire
- feedback from the previous job
- committee’s opinion on the seminar
- a work certificate or a certificate of employment,
Deadline for the competition: 22.09.2017