Asystent - zootechnika

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Pracownia Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury
MIASTO: Warszawa...............................................................................

STANOWISKO: .asystent……..............................................................
DYSCYPLINA NAUKOWA: ........zootechnika....................................
DATA OGŁOSZENIA: ............6 września 2017 r. ................................
TERMIN SKŁADANIA OFERT: ...22 września 2017 r. .......................
LINK DO STRONY: ……….animal.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: chów i hodowla ryb, genetyka ryb, real-time PCR, analiza histologiczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 118 ust. 4 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zmianami), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.6).

Poszukiwana jest osoba z wyższym wykształceniem o profilu biologicznym, biotechnologicznym, weterynaryjnym, biegle władająca językiem polskim oraz angielskim naukowo-technicznym ze znajomością słownictwa naukowego.
Kandydat powinien wykazywać się doświadczeniem z zakresu technik biologii molekularnej jak: umiejętnością przygotowania real-time PCR. Dodatkowo wymagana jest umiejętność przygotowania preparatów histologicznych, analizy mikroskopowej obrazu.
Wymagane jest także doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Ponadto kandydat powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i umiejętnością pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów,
- wykaz publikacji naukowych,
- opinia wydziałowej komisji hospitacyjnej

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:
- kwestionariusz osobowy,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty należy składać do 22.09.2016 r. do godz. 1400 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach, pok. 78, tel.: (+48 22) 59 36 510, e-mail: wnz@sggw.pl
Wydział Nauk o Zwierzętach zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Brak informacji o wynikach konkursu jest równoznaczny z odrzuceniem oferty kandydata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25 września 2017 r