Osoba realizująca projekt „FIRST TEAM” w ramach studiów doktoranckich

Informacje dla doktorantów

INSTYTUCJA: Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Osoba realizująca projekt „FIRST TEAM” w ramach studiów doktoranckich
DYSCYPLINA NAUKOWA: immunoonkologia
DATA OGŁOSZENIA: 23.08.2017
LINK DO STRONY:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2017
SŁOWA KLUCZOWE: immunoonkologia, limfocyty T, biologia molekularna, medycyna weterynaryjna, hodowle komórkowe in vitro;

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
(zgodnie z art. 118a ust. 1,2, Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.; Dz.U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. Ustawą z dnia 18.03.2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw; Dz. U. nr 84, poz. 455 oraz Statutem SGGW)
O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w art. 109, pkt. 1-5 ww. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie SGGW (zał. 6, pkt. 9).

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Ukończone studia wyższe i tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii, immunologii lub pokrewnej;
2. Możliwość i chęć wyjazdu na szkolenie do USA (Medyczny Uniwersytet w Południowej Karolinie, Charleston, USA) na co najmniej 3 miesiące;
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
4. Motywacja do pracy badawczej, kreatywność i zainteresowanie immunoonkologią
5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych i podstawowych technikach biologii molekularnej oraz detekcji białek
6. Umiejętność pracy w zespole;
7. Atutem będzie doświadczenie w badaniach immunologicznych
8. Atutem będzie umiejętność analizy statystycznej danych z wykorzystaniem aplikacji bioinformatycznych

Wymagane dokumenty:
1. CV z uwzględnieniem listy publikacji, umiejętności technicznych, odbytymi szkoleniami i stażami (w języku angielskim)
2. List motywacyjny (w języku angielskim)
3. Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych
4. List referencyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego

Wymienione dokumenty, należy wysłać mailem na adres: kinga_majchrzak@sggw.pl w terminie do 20.09.2017 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 22.09.2017.
Data rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2017

---

INSTITUTION: Department of Physiological Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Nowoursynowska 159 Str.
CITY: 02-776 Warsaw, Poland

POSITION : Person realize “FIRST TEAM” project as a PhD student
DISCIPLINE: Immunooncology
POSTED: 23.08.2017
EXPIRES: 20.09.2017
WEBSITE:
KEY WORDS: immunooncology, T lymphocytes, molecular biology, veterinary medicine, cell culture in vitro;

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
[in accordance with the Article 118a of the Act of 27 July Law on Higher Education (OJ no 164, poz. 1365, as amended) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University].
The candidate should meet the requirements under Article 109, points 1-5 of the Act – Law on Higher Education and the Statute of the University (annex 6 point 9).

The candidate should meet the following requirements:
Essential:
1. Master degree in biology, biotechnology, immunology, or similar discipline
2. Ability and willing to take an internship in Medical University of South Carolina, USA for at least 3 months
3. Very good English language skills (written and oral) as required for scientific environment
4. Ability and willing to work in a team and in collaborative projects
5. The candidate should be motivated for scientific development, ambitious, creative, interested in immunooncology
6. Experience in biological studies, in vitro cell culturing and basic molecular biology techniques, as well as protein detection methods
Desirable skills:
7. Experience in immunological studies
8. Statistical analysis of the data, including bioinformatics approaches

Those joining the contest should sent the following documents to the Project Leader in the Department of Physiological Sciences of the Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, via e-mail (kinga_majchrzak@sggw.pl ):
1. CV (in English) with a list of publications, description of technical skills, research stays and trainings, as well as other relevant experience
2. Motivation letter (in English)
3. Document confirming the scientific degree
4. Reference letter from an academic supervisor

Deadline for the competition: 20.09.2017. Interviews with selected candidates on 22.09.2017. The contestant will be judged and the results announced via e-mail on 25.09.2017.