Instruktor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Oferty pracy

KONKURS NA PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

- INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- MIASTO: Warszawa
- STANOWISKO: instruktor SWFiS – nauczyciel akademicki
- DYSCYPLINA NAUKOWA: magister rehabilitacji AWF, nauki o kulturze fizycznej
- DATA OGŁOSZENIA: 20.08.2017
- TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2017
- LINK DO STRONY: www.wiadomosci.sggw.pl
- SŁOWA KLUCZOWE: magister wychowania fizycznego, instruktor sportu, magister rehabilitacji AWF, fizjoterapeuta, dydaktyka szkoły wyższej, nauczyciel akademicki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni magistra rehabilitacji po Akademii Wychowania Fizycznego, na stanowisku instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy, w wymiarze pełnego etatu, do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sekcji sportowych, wymagane posiadanie odpowiednich kwalifikacji wynikających z udokumentowanych uprawnień instruktorskich lub trenerskich w konkretnej dyscyplinie sportu oraz prowadzenia zajęć o charakterze rehabilitacyjnym.

Wymagania i kwalifikacje:
- ukończone studia wyższe - Akademia Wychowania Fizycznego na kierunku wychowanie fizyczne oraz z uprawnieniami do prowdzenia zajęć z rehabilitacji lub fizjoterapii;
- mile widziane praktyczne doświadczenie zawodowe np. fizjoterapia, prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych w wymaganym kierunku – rehabilitacja;
- atutem kandydatów może być posiadanie świadectw ukończenia innych podyplomowych studiów z zakresu turystyki, rekreacji, nauczanie ruchów osób niepełnosprawnych itp.;
- posiadanie różnych specjalizacji instruktorskich lub trenerskich w zakresie sportu;
- umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Exel, Word itp.;
- umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy;
- znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
- biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 26.10.2016 r. Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadają tytuł magistra wychowania fizycznego ze specjalnością fizjoterapii lub tytuł magistra rehabilitacji/fizjoterapii z uprawnieniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
- zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust. 7 Ustawy z dnia 26.10.2016 r . Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek Obiektów Sportowych, pok.103 lub pok. 104 w godzinach 10:00-14:00 lub mailowo na adres swfs@sggw.pl
w terminie do dnia 2 września 2017 roku, następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
2. życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
3. odpis dyplomu (kserokopia);
4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku);
5. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ww. Ustawy;
6. oświadczenie, że SGGW będzie głównym miejscem pracy kandydata.
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. +48 22 5935830 / +48 22 5935831 w godzinach 10:00-14:00 lub drogą elektroniczną swfs@sggw.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu 10 września 2017 r.