Asystent - nauki o sztukach pięknych, specjalność rzeźba

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o sztukach pięknych, specjalność rzeźba
DATA OGŁOSZENIA: 8.08.2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2017r.
LINK DO STRONY: www.wiadomości.sggw.pl
beata_gawryszewska@sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, architektura krajobrazu, rysunek i rzeźba, malarstwo pejzażowe, wystawiennictwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Sztuki krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni specjalistę z zakresu rysunku i rzeźby na stanowisku asystenta na okres 1 roku.
Poszukujemy kandydata o kwalifikacjach w dyscyplinie nauki o sztukach pięknych ze specjalnością rzeźba. Do obowiązków aplikanta będzie należała działalność dydaktyczna na kierunku architektura krajobrazu z przedmiotów: rysunek i rzeźba, rzeźba w ogrodzie, wzornictwo artystyczne oraz prowadzenie prac badawczych w zakresie sztuki w krajobrazie.
Ponadto osoba ta powinna wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem dydaktycznym w tym przynajmniej rocznym w szkolnictwie wyższym, posiadać dorobek artystyczny i doświadczenie w zakresie rzeźby, a w twórczości artystycznej wyraźne zainteresowania relacjami sztuki z przyrodą, krajobrazem miejskim i otwartym.

Wymagania i kwalifikacje:
1. Stopień naukowy magistra sztuki ;
2. co najmniej pięcioletnim doświadczeniem dydaktycznym w tym przynajmniej rocznym w szkolnictwie wyższym;
3. Dorobek artystyczny i doświadczenie w zakresie rzeźby.
4. W twórczości artystycznej wyraźne zainteresowania relacjami sztuki z przyrodą, krajobrazem miejskim i otwartym.
5. Biegła znajomość języka polskiego.
6. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust. 6 Ustawy z dn. 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 2005) z późniejszymi zmianami oraz w Statucie SGGW. Osoby zainteresowane winny złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 35 następujące dokumenty:
- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
- kwestionariusz osobowy (według druku SGGW) z dwiema fotografiami,
- życiorys naukowo-zawodowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów,
- wykaz prac dorobku artystycznego,
- kopie najważniejszych publikowanych prac artystycznych,
- charakterystyka działalności dydaktycznej – dla osób spoza Uczelni – opinię z ostatniego miejsca pracy,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, studiów podyplomowych, listy rekomendacyjne, opinie etc.).
- oświadczenie (na specjalnym druku), że kandydat spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 ww. Ustawy;
- oświadczenie, że SGGW będzie głównym miejscem pracy kandydata

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW u dr hab. Beaty Gawryszewskiej, tel.+48 607698078, ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa bud. 13 lub drogą elektroniczną: beata_gawryszewska@sggw.pl

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 27 września 2015r.

---

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences –SGGW, Faculty of Horticulture Biotechnology and Landscape Architecture
CITY: Warsaw
POSITION: Assistant Professor, research and teaching
DISCIPLINE: the science of fine arts, specializing in sculpture
DATE OF NOTICE: August 8, 2017
DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERES: September 12, 2017
LINK TO WEBSIDE: http:/www.sggw.pl/en/
beata_gawryszewska@sggw.pl

KEY WORDS: Assistant Professor, landscape architecture, drawing and sculpture, landscape painting, composition rules

DESCRIPTION: (subject area, expectations, comments):
Department of Landscape Art at the Faculty of Horticulture Biotechnology and Landscape Architecture Warsaw University of Life Sciences-SGGW will employ a specialist in the position of Assistant Professor. We are looking for candidates with high qualifications in the discipline of science of fine arts, specializing in sculpture. The duties of the applicant include teaching activities in the field of landscape architecture, namely: drawing and sculpture, sculpture in the garden, artistic design and also conducting research in the field of art in the landscape.

Requirements and qualifications:
1. master degree,
2. at least five years teaching experience education, including one year in higher education;
3. achievements and experience in the field of sculpture;
4. in the artistic work a clear interest in relationship between art and nature, urban and open landscape;
5. fluency in Polish;
6. ability to work in a team.

Applicants for this vacancy must meet the conditions set out in Article Paragraph 114.6 of the Act dated 27.07.2005 Law of Higher Education (Journal of Laws No.164, item. 1365 with changes and added article paragraph 1.91) Act dated 18.03.2011 about change Act- Law of Higher Education, the Law of Academic Degrees and Title and Degrees and Title in the field of fine arts and some other acts (Journal of Laws No.84, item 455) and in the Statute of Warsaw University of Life Sciences (annex 6.6) as amended.

All persons interested should submit to the secretary Faculty of Horticulture Biotechnology and Landscape Architecture University of Life Sciences -SGGW, Nowoursynowska st.159, building 35 the following documents:
- application for employment addressed to His Magnificence Rector, Warsaw University of Life Sciences –SGGW,
- personal questionnaire (issued by SGGW),
- curriculum vitae,
- copy of MA diploma,
- list of scientific and artistic works,
- copies of the most important published scientific and artistic works,
- description of teaching activities and in case of people from outside University- the opinion of the last employer,
- other evidence of formal qualifications of the candidate (eg. courses diplomas, postgraduate courses diplomas, letters of recommendation, etc).
- statement (in special print) that the candidate meets the requirements set out in art. 109 sec. 1 above. Act;
- statement that WULS-SGGW will be the main place of work of the candidate

More information about working conditions can be obtained from dr hab. Beata Gawryszewska, Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences -SGGW, Nowoursynowska st.166, building 13, 02-787 Warsaw, tel. +48 22 9532215, +48 607698078 or by e-mail: beata_gawryszewska@sggw.pl

DATE DECISIONS: September 27, 2017