Adiunkt - drzewnictwo

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: drzewnictwo (w zakresie technologia materiałów lignocelulozowych)

DATA OGŁOSZENIA: 02 sierpnia 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 sierpnia 2017 r.
LINK DO STRONY: http://wtd.sggw.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: nauki leśne, drzewnictwo, adiunkt, technologia materiałów lignocelulozowych

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:
- posiada stopień naukowy doktora nauk leśnych (dyscyplina drzewnictwo)
- jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
- posiada dobrą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- posiada dorobek naukowy z zakresu drzewnictwa, udokumentowany publikacjami w czasopismach recenzowanych.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii i Przedsiębiorczości
w Przemyśle Drzewnym, dr inż. Piotr Boruszewski, tel. (22) 5938528,
e-mail: piotr_boruszewski@sggw.pl.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Dziekanacie Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, pok. 1/20.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW;
2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kwestionariusz osobowy;
4. Odpis dyplomu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora;
5. Wykaz osiągnięć naukowych Kandydata;
6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 109 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842).

---

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Wood Technology, Department of Technology and Entrepreneurship in Wood Industry,
159 Nowoursynowska St., 02-776 Warsaw

CITY Warsaw
POSITION Assistant Professor (adiunkt)
DISCIPLINE wood technology (lignocellulosic materials engineering)
POSTED August 02, 2017
EXPIRES August 18, 2017
WEBSITE http://wtd.sggw.pl/
KEY WORDS: Forestry Sciences, Assistant Professor, Wood Industry, lignocellulosic materials engineering

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The applicants (he, she) should be meet following requirements:
- the degree of Ph.D. in forestry sciences, discipline wood technology
- the ability to the lead classes in Polish,
- good proficiency in English or German language (spoken and written),
- documented scientific achievements (publications in peer-reviewed journals in the field of forestry and wood industry).
For more detailed information please contact Head of the Department of Technology and Entrepreneurship in Wood Industry, Piotr Boruszewski, Ph.D.,
phone: +48 22 5938528, e-mail: piotr_boruszewski@sggw.pl.
The applicants must submit all necessary documents by the deadline of August 18, 2017 till 15:00 (the date of receipt is decisive) to the Dean’s Office – address:
159 Nowoursynowska St., room No 1/20, 02-776 Warsaw

The applicants should submit:
- An application for employment to Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW;
- Curriculum Vitae with achievements in the field of research and teaching;
- Personal questionnaire form;
- Copy of PhD degree;
- Publication list (papers published and accepted for print - editorial certificate required);
- Statement that meet the requirements under Article. 109 of the Act of 27 July 2005. Law on Higher Education (Journal of Laws 2016. pos. 1842).