Asystent naukowo-dydaktyczny - ogrodnictwo

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Roślin Ozdobnych,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo
DATA OGŁOSZENIA: 31.07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.09.2017
LINK DO STRONY: wiadomości.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, rośliny ozdobne, rozmnażanie in vitro, biologia molekularna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagane kwalifikacje kandydata: ukończone studia II stopnia (magister) lub III stopnia (doktor) na kierunku ogrodnictwo. Kandydat powinien legitymizować się uczestnictwem i prowadzeniem badań w ramach projektów naukowych (co najmniej jednego), biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego oraz posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, poczta elektroniczna). Do obowiązków aplikanta będzie należała działalność dydaktyczna w zakresie roślin ozdobnych, szczególnie mikrorozmnażania dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku Ogrodnictwo o Architektura Krajobrazu oraz prowadzenie prac badawczych. Poszukiwany jest kandydat o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie rozmnażania in vitro (mikrorozmnażanie) oraz technik biologii molekularnej wykorzystywanych w ogrodnictwie ozdobnym.
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust. 6 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. Zm. Oraz w Statucie Uczelni.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 35, pokój nr. 1 w terminie do 14.09.2017 następujące dokumenty
- Podanie do JM Rektora SGGW o zatrudnienie na ww. stanowisko,
- kwestionariusz osobowy /według druku SGGW/,
- oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- życiorys zawodowy,
- poświadczony odpis dyplomu
- wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku.

Druki oświadczeń i kwestionariusza osobowego można uzyskać w Dziale Spraw Osobowych.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony
Termin rozstrzygnięcia konkursu 27.09.2017.
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Roślin Ozdobnych SGGW, dr hab. Ewa Skutnik, tel. 22 5932272 lub drogą elektroniczną: ewa_skutnik@sggw.pl