Asystent - architektura krajobrazu

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo, specjalizacja architektura krajobrazu
DATA OGŁOSZENIA: 28.08.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2017
LINK DO STRONY: www.wiadomosci.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, architektura krajobrazu, projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, grafika inżynierska – poziom zaawansowany (3D)

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni specjalistę z zakresu projektowania, zagospodarowania i rewitalizacji terenów miejskich, na stanowisku asystenta na okres 1 roku. Wymagane kwalifikacje kandydatów: ukończone studia II stopnia na kierunku ogrodnictwo w zakresie architektury krajobrazu oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Kandydaci powinni legitymować się bogatym dorobkiem z zakresu działalności projektowej, w tym: nagrodzonym udziałem w co najmniej pięciu konkursach projektowych, opracowaniem co najmniej trzech kompleksowych projektów miejskich terenów publicznych wraz z fazą dokumentacji budowlano-wykonawczej, pełnieniem funkcji kierownika zespołu projektowego oraz nadzoru na terenie budowy. Atutem kandydatów może być posiadanie świadectw ukończenia podyplomowych studiów z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Do obowiązków asystenta będzie należała działalność dydaktyczna oraz prowadzenie prac badawczych.

Wymagania i kwalifikacje:
- wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach architektury i architektury krajobrazu z zakresu:
- projektowania zagospodarowania i rewitalizacji terenów obiektów architektury krajobrazu (zwłaszcza na obszarach miejskich),
- budowy obiektów architektury krajobrazu,
- zastosowania oprogramowania graficznego w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu;
- umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biegłe posługiwanie się najnowszym oprogramowaniem graficznym, jak np.: AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, SketchUp PRO i in.;
- udział w konkursach projektowych z zakresu architektury krajobrazu i urbanistyki, potwierdzonych uzyskanymi nagrodami (min. 5.);
- bogate doświadczenie praktyczne w zakresie sporządzania opracowań projektowych i dokumentacji budowlano-wykonawczej (min. 5.) oraz uczestnictwa w procesie budowy obiektów architektury krajobrazu (np. nadzory);
- dorobek publikacyjny z zakresu architektury krajobrazu w czasopismach naukowych i branżowych;
- umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy;
- znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej;
- biegła znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka rosyjskiego oraz komunikatywna znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust. 6 Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 budynek nr 35 w terminie do dnia 12 września 2017 r. następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
2. kwestionariusz osobowy z dwoma fotografiami;
3. życiorys naukowo-zawodowy;
4. odpis dyplomu;
5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata z zakresu działalności projektowej i naukowo-dydaktycznej (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, potwierdzenia dorobku z zakresu projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu oraz udziału w konkursach);
6. wykaz najważniejszych publikacji;
7. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ww. Ustawy;
8. oświadczenie, że SGGW będzie głównym miejscem pracy kandydata.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Architektury Krajobrazu: tel. 22/ 593-21-91 lub drogą elektroniczną kak@sggw.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu 27 września 2017 r.