Asystent - fitopatologia

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo, specjalizacja ochrona roślin-fitopatologia
DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.08.2017
LINK DO STRONY: wiadomości.sggw.pl; elzbieta_paduch_cichal @sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, fitopatologia, mykozy, etiologia, patogeneza, biologia molekularna, filogeneza

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Samodzielny Zakład Fitopatologii na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni specjalistę na stanowisku asystenta na okres 1 roku. Wymagane kwalifikacje kandydatów: ukończone studia II stopnia na kierunku ogrodnictwo. Kandydaci powinni legitymować się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego projektu badawczego uzyskanego w drodze konkursu.
Do obowiązków aplikantów będzie należała działalność dydaktyczna oraz prowadzenie prac badawczych. Poszukujemy kandydatów o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie etiologii, patogenezy, technik biologii molekularnej, analizy filogenetycznej różnych gatunków grzybów
patogenicznych dla roślin.
Wymagania i kwalifikacje:
- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fitopatologii.
- Dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 2 publikacjami w czasopismach recenzowanych.
- Doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w ramach projektów naukowych.
- Posiadać znajomość klasycznych metod opartych na morfologii kultur grzybów, technik biologii molekularnej (PCR, Real time PCR)
- Biegła znajomość języka polskiego.
- Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust. 6 Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 budynek nr 35 w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
2. kwestionariusz osobowy z dwoma fotografiami
3. życiorys naukowy
4. odpis dyplomu
5. wykaz publikacji oraz realizowanych grantów
6. kopie najważniejszych publikacji
7. opinię z ostatniego miejsca pracy
8. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ww. Ustawy
9. oświadczenie, że SGGW będzie głównym miejscem pracy kandydata
10. zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na ww. stanowisku (skierowanie wydaje Biuro Spraw Osobowych).
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnym Zakładzie Fitopatologii Tel. 22/ 5932031 lub drogą elektroniczną kfit@sggw.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu 27.09.2017r.

---

INSTITUTION: The Department of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, the Warsaw University of Life Sciences
CITY: Warsaw

POSITION: Assistant
SCIENTIFIC DISCIPLINE: Master of Science, Engineer in Horticulture
ANNOUNCEMENT DATE: 25th July, 2017
DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS: 18th August, 2017
Link to the web page wiadomości.sggw.pl
Key Key Words: Assistant Professor, phytopathology, plant mycoses, etiology, pathogenesis, molecular biology, phylogenesis

DESCRIPTION (subject, expectations, comments):
The Section of Phytopathology (Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences-SGGW) is looking for Assistants for one year. Candidates qualifications required: completed studies of the second degree in horticulture. The candidate shall have experience in implementation of at least one research project, obtained through the competition. The candidates duties will include didactic work and conducting research. We are looking for a specialists experienced in the following areas: etiology, pathogenesis, molecular biology techniques, phylogenetic analysis of different species of plant fungi and interaction between the plants and the plant pathogenic agents (fungi).
Qualifications and expertise required for the position:
The ideal candidates should possess the following skills and qualifications:
- Experience in teaching phytopathology,
- Scientific achievements confirmed by at least 2 articles published in review journals,
- Experience in participating and conducting research within scientific projects,
- The ability to use classical morphology of fungi culture- based methods, molecular biology techniques (PCR, Real time PCR),
- Fluent command of Polish,
- Good command of English (oral and written)
The persons applying for the specified position shall meet the conditions specified in article 114 paragraph 6 of the act of the higher education law (27.07.2005) and the statutes of the WULS.
The persons applying for the specified position shall submit in the Dean's Office of the Department of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture of the WULS, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, building no. 35, no later than 18 August, 2017, the following documents:
Interested persons should submit to the Dean of the Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture of SGGW in Warsaw, ul. Nowoursynowska 159, building 35, room no. 1 by 18 August 2017 the following documents:
- application for employment for the above specified position addressed to His Magnificence Rector of the WULS;
- - the personal questionnaire/ according to WULS print;
- - the statement of meeting the requirements referred to in article 109 (1) of the Act;
- - the scientific biography;
- - the copy of the diploma;
- - the list of publications and implemented grants;
- - copies of the most important publications;
- Temporary employment is envisaged.
- Deadline for the contest: 18.08.2017
Additional information about the work conditions can be obtained from the Section of Phytopathology, phone 22/ 5932031 or by e-mail: kfit@sggw.pl
The date of selecting the candidates is 27.09.2017.