Asystent naukowo-dydaktyczny - ogrodnictwo

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielny Zakład Sadownictwa, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo
DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 sierpnia 2017r.
LINK DO STRONY: wiadomości.sggw.pl
SŁOWA KLUCZOWE: sadownictwo, szkółkarstwo, agrotechnika, pomologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagane kwalifikacje kandydata: ukończone studia II stopnia na kierunku ogrodnictwo. Kandydat powinien legitymować się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego projektu badawczego uzyskanego w drodze konkursu, znajomością języka polskiego i angielskiego oraz posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna).
Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 114 ust.6 Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. oraz w Statucie Uczelni.

Osoby zainteresowane winny złożyć w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 35, pokój nr 1 w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. następujące dokumenty:
- podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,
- kwestionariusz osobowy /wg druku SGGW/,
- oświadczenie, że Kandydat spełnia wymagania art. 109 ust. 1 ww. Ustawy oraz oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- życiorys zawodowy,
- poświadczony odpis dyplomu,
- wykaz prac publikowanych lub przyjętych do druku.
Druki oświadczeń i kwestionariusza osobowego można uzyskać w Dziale Spraw Osobowych.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2017

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnym Zakładzie Sadownictwa tel. 22/ 5932080 lub drogą elektroniczną ks@sggw.pl

---

INSTITUTION: The Department of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, the Warsaw University of Life Sciences. Department of Pomology, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
CITY: Warsaw

POSITION: Research and teaching assistant
SCIENTIFIC DISCIPLINE: Horticulture
ANNOUNCEMENT DATE: 17 July, 2017
DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS: 18 August, 2017
Link to the web page http://widomości.sggw.pl
KEYWORDS: agriculture, nursery, horticulture, pomology

DESCRIPTION (subject, expectations, comments):
Candidate qualifications required: completed studies of the second degree in horticulture. The candidate shall have experience in implementation of at least one research project, knowledge of Polish and English, obtained through the competition and use the computer programs (Word, Excel, Power Point, Internet and e-mail).
The persons applying for the specified position shall meet the conditions specified in article 114 paragraph 6 of the act of the higher education law (27.07.2005) and the statutes of the WULS.

The persons applying for the specified position shall submit in the Dean's Office of the Department of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture of the WULS, 02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166, building no. 35, no later than 18 August, 2017, the following documents:
- application for employment for the above specified position addressed to His Magnificence Rector of the WULS;
- the personal questionnaire/ according to WULS print;
- the statement of meeting the requirements referred to in article 109 (1) of the Act;
- the scientific biography;
- the copy of the diploma;
- the list of publications and implemented grants;
- copies of the most important publications;
Temporary employment is envisaged.
Deadline for the contest: 27.09.2017

Additional information about the work conditions can be obtained from the Department of Pomology, phone 22/ 5932080 or by e-mail ks@sggw.pl