Asystent - mechaniczna obróbka drewna

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: drzewnictwo specjalność: mechaniczna obróbka drewna

DATA OGŁOSZENIA: 07 lipca 2017r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 sierpnia 2017 r.
LINK DO STRONY: http://wtd.sggw.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: mechaniczna obróbka drewna lub materiałów drewnopochodnych, nauczyciel akademicki, asystent

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie technologii drewna. Od kandydatów oczekuje się predyspozycji do efektywnej działalności naukowo-badawczej dotyczącej mechanicznej obróbki drewna a także znajomości języka angielskiego.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna, dr inż. Mariusz Cyrankowski, tel. (22) 5938568, e-mail: mariusz_cyrankowski@sggw.pl.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Dziekanacie Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, pok. 1/20.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
4. Wykaz publikacji

---

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Wood Technology, Department of Mechanical Processing of Wood, 159 Nowoursynowska St., 02-776 Warsaw
CITY Warsaw

POSITION Assistant (asystent)
DISCIPLINE wood technology specialization: mechanical processing of wood

POSTED July 07th, 2017
EXPIRES August 18th, 2017
WEBSITE http://wtd.sggw.pl/
KEY WORDS: mechanical processing of wood or wood-based materials, Assistant
DESCRIPTION (field, expectations, comments): A MSc in wood technology is required. Moreover the predisposition to effective scientific activity is demanded.

The applications should fill the criteria:
MSc in wood technology;
be interested in effective scientific activity in the field of mechanical processing of wood or wood-based materials;
practice in teaching in Polish language;
knowledge of English language.

For more detailed information please contact Head of the Department of Mechanical Processing of Wood, Mariusz Cyrankowski, Ph.D., phone: (4822) 5938568, e-mail: mariusz_cyrankowski@sggw.pl.

People joining the contest must submit all necessary documents till 18th of August, 2017 to the Dean’s Office – address:159 Nowoursynowska St., room No 1/20, 02-776 Warsaw

Persons joining the contest should submit:
- an application for employment to Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW;
- curriculum vitae with achievements in the field of research and teaching;
- publication list;
- copy of MSc degree.