Adiunkt - Wydział Technologii Drewna

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa.

DATA OGŁOSZENIA: 07 lipca 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 sierpień 2017 r.
LINK DO STRONY: http://wtd.sggw.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: budowa i eksploatacja maszyn, automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, energetyka, inżynieria materiałowa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydaci powinni posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych. Od kandydatów oczekuje się predyspozycji do efektywnej aktywności naukowej dotyczącej automatyki, robotyki, elektrotechniki oraz inżynierii materiałowej. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wyżej wymienionych dziedzin naukowych. Kandydaci z zagranicy powinni znać w mowie i piśmie dobrze język polski.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna, dr inż. Mariusz Cyrankowski, tel. (22) 5938568, e-mail: mariusz_cyrankowski@sggw.pl.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Dziekanacie Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159, pok. 1/20.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
2. Odpisy dyplomów i stopni naukowych
3. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
4. Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat.

---

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Wood Technology, Department of Mechanical Processing of Wood, 159 Nowoursynowska St., 02-776 Warsaw
CITY Warsaw

POSITION Assistant Professor (adiunkt)
DISCIPLINE Mechanical Engineering, Production Engineering, Automatic Control and Robotics, Electrical Engineering, Power Engineering, Materials Engineering

POSTED July 07th, 2017
EXPIRES August 18th, 2017
WEBSITE http://wtd.sggw.pl/
KEY WORDS: Mechanical Engineering, Automatic Control and Robotics, Electrical Engineering, Power Engineering, Materials Engineering, Assistant Professor

DESCRIPTION (field, expectations, comments): A PhD in the forestry or technical science is required. Moreover the predisposition to effective scientific activity is demanded. Practice in teaching about machine tools used in wood industry will be an advantage.

The applications should fill the criteria:
PhD in forestry or technical science;
be interested in effective scientific activity in the field of mechanical processing of wood or wood-based materials;
practice in teaching in Polish language;
knowledge of English language;
knowledge of Poland language.

For more detailed information please contact Head of the Department of Mechanical Processing of Wood, Mariusz Cyrankowski, Ph.D., phone: (4822) 5938568, e-mail: mariusz_cyrankowski@sggw.pl.
People joining the contest must submit all necessary documents till 18th of August, 2017 to the Dean’s Office – address:159 Nowoursynowska St., room No 1/20, 02-776 Warsaw

Persons joining the contest should submit:
- an application for employment to Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW;
- curriculum vitae with achievements in the field of research and teaching;
- publication list;
- copy of PhD degree.