Adiunkt naukowo-dydaktyczny - weterynaria

Oferty pracy

INSTYTUCJA: Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt naukowo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 05.06 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2017
LINK DO STRONY: https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, bydło, konie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt.9).

OD KANDYDATA WYMAGANE JEST SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:
- posiadania tytułu lekarza weterynarii;
- posiadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych;
- udokumentowanie dotychczasowego dorobku naukowego z zakresu profilaktyki, patologii klinicznej chorób bydła lub koni;
- przedstawienie własnej koncepcji dalszej działalności naukowej w zakresie klinicznego i laboratoryjnego rozpoznawania chorób niezakaźnych bydła lub koni oraz w zakresie zarządzania zdrowiem stada bydła mlecznego lub mięsnego;
- udokumentowanie biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego;
- wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polsko i anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru diagnostyki klinicznej ogólnej i szczegółowej w/w gatunków zwierząt;

Kandydat(ka) powinien wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, ponadto komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, a także życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony.
Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych,
- wykaz publikacji naukowych,
- autoreferat z elementami życiorysu,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109, pkt. 1-5 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:
- kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami,
- opinię z ostatniego miejsca pracy,
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

Wymienione dokumenty, opracowane wg. wzorów należy złożyć w Sekretariacie Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Ul Nowoursynowska 159 c w terminie do 31.08.2017
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.09.2017

---

INSTITUTION Warsaw University of Life Sciences (SGGW) –Faculty of Veterinary Medicine,
02-776 Warsaw, Nowoursynowska 159c St.
Department of Pathology and Veterinary Diagnostics
CITY Warsaw

POSITION adiunkt
DISCIPLINE veterinary medicine

POSTED 05.06.2017
EXPIRES 31.08.2017
WEBSITE . https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
KEY WORDS Clinical diagnostics, Laboratory diagnostics, cattle, horses

DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The candidate who apply for the position should meet the requirements under Article. 118 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (OJ No 164, pos. 1365, as amended.) Added Article 1 paragraph 91) of the Act dated. 18.03.2011 Act – Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (Journal of Laws No. 84, pos.455), and the Statute of the University (annex 6 point 9).

THE CANDIDATE SHOULD MEET THE FOLLOWING CONDITIONS:
- having a veterinarian title
- having a doctorate or habilitation degree in veterinary science
- documented scientific achievements in the field of prevention, clinical pathology of cattle or horse diseases;
- Presenting its own concept of further scientific activity in clinical and laboratory identification of non-infectious bovine or equine diseases and in the management of the health of the bovine herd
- fluent Polish and English
- experience in conducting classes with students in both Polish and English-speaking university degrees in the Faculty profile associated with a / dim. scientific discipline;

Candidate should exhibit positive personality traits, especially creativity, responsibility, conscientiousness and diligence, communication, moreover, willingness to deepen knowledge and kindness and loyalty to the team, which will be employed.

Required documents:
- an application for employment to the above. post addressed to the Rector of the University of Life Sciences,
- a copy of the diploma of higher education,
- a copy of the diploma of a doctorate or a habilitation degree in veterinary science
- a list of scientific publications,
- autoreferat with elements of a CV,
- declaration of compliance with the requirements laid down in Art. 109, par. 1-5 the above. Law on Higher Education,
- a statement that the University of Life Sciences will be the primary place of work after being assigned to the above. position,

People from outside the University additionally comprise:
- questionnaire bedroom with 2 photos,
- Opinion of the last job,
- a work certificate or a certificate of employment,

These documents, prepared by. designs should be submitted to the Secretariat of the Department of Veterinary Pathology and Diagnostics. ul Nowoursynowska 159 c within 31.08.2017
Deadline for the competition: 13.09.2017