Oferta Sportowo-Rekreacyjna „OK System”

Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Informacja dla Pracowników SGGW zainteresowanych oferta Sportowo-Rekreacyjną – programu „OK System”

Uprzejmie informujemy, że od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. zostanie uruchomiony dla pracowników SGGW program Sportowo-Rekreacyjny, Multikarnet - OK System.
W drodze procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy OK System Polska S.A.

Zainteresowany pracownik Uczelni może wybrać jedną z trzech kart Sportowo-Rekreacyjnych:
1. Karta otwarta - nielimitowana – 91,00 zł brutto/mies.
2. Karta - jedna wizyta dziennie: 77,00 zł brutto/mies.
3. Karta - 8 wizyt w miesiącu: 54,00 zł brutto/mies.

Dofinansowanie do wybranej karty Sportowo-Rekreacyjnej ze środków ZFŚS jest uzależniona od przychodów na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym i wynosi zgodnie z niżej wymienioną tabelą:
Dofinansowanie pracownika do zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach nienależących do SGGW
Przychód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym Dofinansowanie wg kosztów
do 3 500 zł - 50%
powyżej 3 500 zł - 40%

Z programu mogą korzystać osoby towarzyszące oraz dzieci po zabezpieczeniu potrzeb pracowników. Pierwszeństwo mają pracownicy SGGW. Osoby towarzyszące i dzieci ( bez dofinansowania SGGW) będą brane pod uwagę w drugiej kolejności.

Karty dodatkowe dla rodziny:

Karta otwarta (nielimitowana):
- osoba towarzysząca - karta otwarta, nielimitowana: 179,00 brutto,
- dziecko - karta otwarta, nielimitowana: 89,00 brutto do ukończenia 18-go roku życia.

Karta (wizyta raz dziennie) :
- osoba towarzysząca – karta uprawniająca do korzystania z różnych usług raz dziennie: 178,72 brutto,
- dziecko - karta uprawniająca do korzystania z różnych usług raz dziennie: 75,00 brutto do
ukończenia 18-go roku życia.

Karta (8 wizyt w miesiącu):
- osoba towarzysząca – karta uprawniająca do 8 wejść w miesiącu: 99,00 brutto,
- dziecko – karta uprawniająca do 8 wejść w miesiącu: 69,00 brutto do ukończenia 18-go roku życia.

1. Ilość kart dla pracowników, osób towarzyszących oraz dzieci korzystających z programu Sportowo-Rekreacyjnego jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data dostarczenia wniosku do Sekcji Socjalnej.
2. Każdy pracownik SGGW może wykupić 1 kartę dla os. towarzyszącej oraz do 2 kart dla dzieci. Osoby towarzyszące oraz dzieci muszą posiadać taka sama kartę jak pracownik.
3. Uprzejmie informujemy, że Pracownik SGGW ma obowiązek zgłaszać tylko osoby uprawnione do korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego. W przeciwnym razie pracownik SGGW ponosi wszelkie konsekwencje:
- wykluczenie z Programu i równoczesne zakończenie udziału pracownika, osoby towarzyszącej oraz dzieci.
- konieczność oddania wszystkich kart przypisanych do pracownika SGGW, osoby towarzyszącej oraz dzieci.

Uprzejmie informujemy, że „wnioski o dofinansowanie wybranego programu Sportowo-Rekreacyjnego” przyjmowane będą w Sekcji Socjalnej w terminie nieprzekraczalnym do dnia 08.03.2017 r. Prawa Podkówka, pok. 21 (budynek nr 10), tel. (22)59 313 40,42,43,44.

Ponadto informujemy, iż wszelkie zmiany dotyczące rezygnacji, składania nowych wniosków na zajęcia sportowo-rekreacyjne pracowników, osób towarzyszących oraz dzieci przyjmowane będą w Sekcji Socjalnej do 10-ego każdego miesiąca.

Wniosek należy wydrukować dwustronnie

Serdecznie zapraszamy


REGULAMIN


Oświadczenie o zapoznaniu się z REGULAMINEM


Wniosek na zajęcia sportowo-rekreacyjne