Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Kwestura | Informacje różne | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Dział Płac i Stypendiów informuję że w związku ze zmianami co do zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od 01.01.2017 r, prosimy pracowników o zapoznanie się ze zmianami i jeżeli zachodzi taka konieczność prosimy o złożenie oświadczenia w Dziale Płac i Stypendiów SGGW

Nowelizacja ustawy o PIT z 29 listopada 2016 roku, wprowadzająca nową kwotę wolną od podatku zmieniła zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
( PIT).Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz.1926.
Stosownie do postanowień art.32 ust.3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U.z 2012r. poz.361, z poź.zm. dalej:ustawa PIT) przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT 2 w oparciu o które ten zakład pracy będzie właściwym do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy, wówczas co do zasady zakład pracy będzie pomniejszał te zaliczkę
o 46,33 zł. ( czyli 1/12 kwoty 556,02zł).

Będzie tak jednak jedynie do miesiąca, w którym wynagrodzenie będzie opodatkowane według stawki 18%.jeżeli zastosowanie znajdzie stawka 32%, wtedy zakład pracy zaprzestanie pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33zł.

Wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy w ten sposób nie zmieni się tylko w odniesieniu do tych pracowników których wynagrodzenie jest opodatkowane wg. stawki 18%.

Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki.
1.Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie , ze za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź, jako samotny rodzic.
2.Podatnik będzie miał prawo złożyć oświadczenie , że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali. W rezultacie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o 46,33 zł.

Podatnik będzie mógł również złożyć w zakładzie pracy oświadczenie, żeby zaliczki miesięczne w ogóle nie były pomniejszane o kwotę wolną w danym roku podatkowym.