Informacja z regulaminu KZP o częściowym wycofaniu wkładów

Informacje różne | Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Szanowni członkowie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników SGGW celem przypomnienia uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem KZP Pracowników SGGW :

§42
1. Członkowie KZPP, których stan wkładów osiągnął wysokość podwójnego miesięcznego
wynagrodzenia mogą wycofać 50% ich stanu jeden raz w roku kalendarzowym (częściowy
zwrot wkładów).
2. Wypłata częściowego zwrotu wkładów nie może spowodować ograniczenia działalności
kredytowej KZPP. W związku z tym Zarząd KZPP może dokonać przesunięcia wypłaty
częściowego zwrotu wkładów, ale nie dłużej niż o 3 miesiące.

§43
Częściowe wycofanie wkładów w gotówce może nastąpić wtedy, gdy członek nie posiada
w kasie zadłużenia.
§ 44
W szczególnie uzasadnionych przypadkach częściowy zwrot wkładów może nastąpić mimo
posiadania zadłużenia w kasie pod warunkiem, wyrażenia zgody przez poręczycieli nie
spłaconej pożyczki.

§ 54
1. Maksymalna wysokość pożyczek gotówkowych ratalnych długoterminowych wynosi:
1) dla pracujących członków, emerytów i rencistów - łączną sumę 1/2 miesięcznego
wynagrodzenia (emerytury lub renty) i 4-krotnej wysokości aktualnego stanu
wkładów członka,
2) dla osób przebywających na urlopach bezpłatnych 2-krotnej wysokości aktualnego
stanu wkładów.

§ 55
Pożyczki ratalne na cele bieżące udziela się na okres nie dłuższy niż 30 miesięcy. Okres
spłacenia pożyczki ustala Zarząd biorąc pod uwagę sytuację materialną pożyczkobiorcy i stan
finansowy kasy.

Za Zarząd
Marzanna Rumowska
Skarbnik KZPP