Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW”

Informacje różne | Wnioski i formularze

REGULAMIN
ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA SGGW”
zatwierdzony na posiedzeniu Senatu Akademickiego
w dniu 26 października 1992 r.

1. Odznakę Honorową nadaje się osobom, które położyły dla Uczelni szczególne zasługi, nie wynikające wyłącznie z normalnego stosunku pracy.
Odznakę Honorową nadaje się również instytucjom (krajowym
i zagranicznym), szczególnie zasłużonym dla Uczelni.

2. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla SGGW” nadaje Senat Akademicki na wniosek Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń.

3. Do przedstawienia wniosków o nadanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla SGGW” są upoważnieni:

a/ JM Rektor SGGW,
b/ Rady Wydziałów oraz Rada Biblioteczna,
c/ Zarządy organizacji społecznych działających na terenie SGGW,
d/ Kanclerz SGGW.

Wnioski przedstawione przez jednostki wymienione w pkt. 3b-c są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Wnioski dla zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych oraz w Rolniczych i Leśnym Zakładach Doświadczalnych SGGW są składane przez JM Rektora SGGW.

4. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej składa się do Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń w Sekretariacie Uczelni na specjalnym formularzu.

5. Senacka Komisja ds. Historii i Odznaczeń po zapoznaniu się z wnioskami akceptuje je lub oddala w głosowaniu tajnym zwykła większością głosów.

6. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej są rozpatrywane corocznie na marcowym posiedzeniu Senatu Akademickiego.

7. Senat rozpatruje wnioski i podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

8. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla SGGW” jest jednostopniowa.

9. Odznaka Honorowa może być nadana w szczególnie uzasadnionych przypadkach po raz drugi; czasokres między pierwszym i drugim przyznaniem odznaki nie może być krótszy niż 5 lat.

10. Odznaka Honorowa może być przyznana pośmiertnie.

11. Wzór Odznaki zatwierdzony przez Senat SGGW, jak w załącznikach do niniejszego regulaminu.

12. Dekoracji Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW” dokonuje Rektor,
a w szczególnych przypadkach upoważniony przez Rektora jego przedstawiciel.

13. Wszystkie wydatki związane z nadaniem Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla SGGW” pokrywa się z budżetu SGGW.

14. Sekretariat Uczelni prowadzi rejestr nadanych Odznak Honorowych.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Senat Akademicki SGGW w Warszawie.

Jednocześnie prosimy o składnie do Biura Organizacyjnego (do Pani mgr Ireny Mioduszewskiej) wniosków na Odznakę Honorową "Za Zasługi dla SGGW" zgodnie z załączonym Regulaminem. Termin składania do 31 stycznia 2016 r.

Wniosek do pobrania