Wnioski na Odznaczenia Państwowe i Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wnioski i formularze

Biuro Spraw Osobowych uprzejmie przypomina, że nowelizacja ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 poz. 475, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 10 października 2007 r., wprowadziła istotne zmiany w zakresie przyznawania odznaczeń państwowych. W wyniku zmiany art. 16 wskazanej wyżej ustawy niemożliwe jest nadanie Krzyża Zasługi za "wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej", co było podstawą dotychczasowych wystąpień o nadanie Krzyża Zasługi. Dodany do ustawy art. 18a, wprowadził możliwość nadania za tego rodzaju zasługi nowego odznaczenia „Medalu Za Długoletnią Służbę". Medal ten dzieli się na trzy stopnie:

- I stopień - Medal Złoty za Długoletnia Służbę,
- II stopień - Medal Srebrny za Długoletnia Służbę,
- III stopień - Medal Brązowy za Długoletnia Służbę.

Zgodnie z § 2 ust. 1a Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm), wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

1. po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień;
2. po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na II stopień;
3. po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na III stopień.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 poz. 64) zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr277, poz.2743, z późn. zm) dodano w § 2 ust. 1b i 1c., wprowadzające następujące zmiany:

1. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
2. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która wdanym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

Zmienione zostały zasady nadania Krzyża Zasługi - uchylony został ust. 1 w art. 16 ww. ustawy. Obecnie Krzyż Zasługi nadawany jest za:
- ofiarną działalność publiczną,
- ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Jednocześnie Biuro Spraw Osobowych uprzejmie przypomina, że:

Order Odrodzenia Polski – przyznawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;

Krzyż Zasługi – przyznawany jest dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków a przynoszącą znaczną korzyść Państwu lub obywatelom, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;

Medal Za Długoletnią Służbę – przyznawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

Dział Spraw Osobowych uprzejmie prosi o składanie wniosków o nadanie orderu lub oznaczenia państwowego a także Medalu Komisji Edukacji Narodowej w nie przekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016r.

Dokumentacja w sprawie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego powinna zawierać:
1. Pismo przewodnie;
2. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału;
3. Każdy wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia powinien spełniać wymogi formalne określone w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277 , poz. 2743, z późn. zm.). Wniosek należy przygotować na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik, wykonany dwustronnie w 1 egz. We wniosku:
a. nie należy wypełniać pozycji: "nr rejestru" i "nr pozycji w notatce lub wykazie" (pierwsza strona wniosku) oraz pozycje: nr 20, nr 21 i nr 22;
b. wnioski powinny być bez pieczątek jak i bez podpisów.
c. w pozycji nr 18 "Uzasadnienie wniosku" należy przedstawić konkretne osiągnięcia kandydata, z wymienionymi enumeratywnie zasługami, osiągnięciami, z podaniem roku - po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia (nie wolno dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem): W uzasadnieniu wniosku (na początku) należy umieścić informację o stażu pracy
d. - w uzasadnieniu (pozycji nr 18 formularza) o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi
- w uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa,
e. pozycja nr 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.
4. Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnioną w części dot. danych osobowych informację o karalności (dotyczy tylko wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych).
5. Wnioski oraz notatki sporządzone z uchybieniem przepisów zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.
6. Nie ma przeszkód formalnych do wystąpienia o odznaczenia dla kandydatów, których wnioski w ubiegłych latach nie zostały pozytywnie rozpatrzone, pod warunkiem ponownego, prawidłowego ich opracowania.

Dokumenty do pobrania:

Długoletnia Służba - wniosek
MKEN - wniosek
Ordery i odnaczenia - wniosek
REGULAMIN ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA SGGW
Zasługi dla SGGW - wniosek
Zapytanie o karalność