PESEL czy NIP - oświadczenie

Kwestura | Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

PESEL czy NIP - oświadczenie
Z dniem 1 stycznia 2012 r. dla wielu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych numer NIP utracił swoje dotychczasowe znaczenie, a właściwym identyfikatorem podatnika stał się numer PESEL. W odniesieniu do wielu osób fizycznych w dokumentach podatkowych należy jednak nadal uwzględniać NIP, a nie numer PESEL.
NIP pozostaje identyfikatorem dla osób:
•prowadzących działalność gospodarczą,
•będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
•będących płatnikiem podatków,
•będących płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.
Dla wszystkich pozostałych pracowników właściwym identyfikatorem do celów podatkowych wskazanym w PIT-11 oraz PIT-40 za 2012 r.jest numer PESEL.
Do najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą należą:

1)przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL- nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

2)NIP-em będą się posługiwali podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT.

Dotyczy to również osób które w roku zawiesiły działalność gospodarczą .

W obecnej sytuacji należy złożyć w Dziale Płac i Stypendiów dokument służący do określenia właściwego identyfikatora do celów podatkowych.
Informacja o identyfikatorze podatkowym jest potrzebna w celu prawidłowego wystawienia PIT 11/PIT 40 za rok 2012.
Prosimy pracowników którzy spełniają warunek nr 2 o dostarczenie do końca roku niżej zamieszczonego oświadczenia
oświadczenie do pobrania

Podstawa prawna
•Ustawa z 29 lipca 2011 r. wprowadzająca zmiany do ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016).
•Art. 81 Ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).