Obowiązek umieszczania ogłoszeń o konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich w bazie MNiSW oraz Komisji Europejskiej

Oferty pracy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2011 r. zgodnie z nowym art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art. 1 pkt 91) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), ogłoszenia o otwartych konkursach przeprowadzanych na stanowiska nauczycieli akademickich, zatrudnianych w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, należy zamieszczać na poniższych stronach internetowych:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy" poprzez link https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy_menu/3/30
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Civil and Environmental Engineering

W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie pracownika do administrowania ogłoszeniami o naborach oraz składanie wniosków dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich, realizowanych na dotychczasowych zasadach, do 31 sierpnia 2011 r.