Zarządzenie 55/2011 w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło,umów o przeniesienie praw autorskich

Kwestura

Zarządzenie nr 55/2011 Rektora SGGW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło,umów o przeniesienie praw autorskich oraz obiegu dokumentów związanych z tymi dokumentami.
Do pobrania